Art. 1. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2005

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2023 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centra umiejętności, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych;";

2)
w art. 4:
a)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;",

b)
w pkt 30 po wyrazach "umiejętności i kwalifikacji zawodowych" dodaje się wyrazy "lub zmianę kwalifikacji zawodowych",
c)
po pkt 30 dodaje się pkt 30a i 30b w brzmieniu:

"30a) branżowym centrum umiejętności - należy przez to rozumieć placówkę kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowaną branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, integrującą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1a, które prowadzą działalność w zakresie tej dziedziny zawodowej, oraz prowadzącą działalność:

a) edukacyjno-szkoleniową,

b) wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,

c) innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,

d) wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów

- skierowaną w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników, w zakresie tej dziedziny zawodowej;

30b) organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej - należy przez to rozumieć organizację o zasięgu ogólnokrajowym, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność statutową w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, zrzeszającą:

a) osoby prawne prowadzące działalność w zakresie tej dziedziny zawodowej lub

b) osoby fizyczne posiadające wykształcenie związane z tą dziedziną zawodową lub wykonujące zawód związany z tą dziedziną zawodową lub zawód pokrewny do tego zawodu

- działającą odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97), ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) lub ustawy regulującej funkcjonowanie samorządu zawodowego, w tym samorządu zawodu zaufania publicznego oraz samorządu zawodu służby publicznej, z tym że w przypadku stowarzyszenia działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie to musi być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;",

d)
w pkt 31 po wyrazach "umiejętności i kwalifikacji zawodowych" dodaje się wyrazy "lub zmiany kwalifikacji zawodowych",
e)
po pkt 35c dodaje się pkt 35d w brzmieniu:

"35d) branżowym szkoleniu zawodowym - należy przez to rozumieć specjalistyczne szkolenie, którego łączny wymiar w odniesieniu do uczniów wynosi co najmniej 15 godzin i którego program nauczania uwzględnia wiedzę lub umiejętności zawodowe w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, przydatne do wykonywania zawodu, w tym kształtujące umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną;";

3)
w art. 8:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3e w brzmieniu:

"3a. Branżowe centra umiejętności mogą być zakładane i prowadzone po zawarciu porozumienia między organem lub osobą, o których mowa w ust. 2, albo ministrem, o którym mowa w ust. 7-11 i 13a-14a, zakładającymi branżowe centrum umiejętności a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, mającego na celu objęcie branżowego centrum umiejętności wsparciem merytorycznym, kadrowym i organizacyjnym przez tę organizację branżową w zakresie działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, prowadzonych przez branżowe centrum umiejętności.

3b. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 3a, określa się w szczególności sposób i formy wspierania działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, zakres i formy zaangażowania stron porozumienia w realizację zadań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5, oraz sposób monitorowania przez każdą ze stron porozumienia realizacji tych zadań, a także sposób rozwiązywania sporów wynikających z porozumienia oraz warunki i tryb rozwiązania porozumienia, z tym że termin wypowiedzenia porozumienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

3c. Organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej może wspomagać materialnie branżowe centrum umiejętności, którego dotyczy porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, w zakresie działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, prowadzonych przez branżowe centrum umiejętności.

3d. Przepisów ust. 3a-3c nie stosuje się w przypadku, gdy branżowe centrum umiejętności zakłada i prowadzi organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej.

3e. W przypadku gdy porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, jest zawierane między jednostką samorządu terytorialnego a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, w jednostce samorządu terytorialnego zadanie związane z zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 3a, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.",

b)
w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa.",

c)
ust. 8-12 otrzymują brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić:

1) publiczne szkoły leśne;

2) publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić:

1) publiczne szkoły morskie;

2) publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

10. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić:

1) publiczne szkoły żeglugi śródlądowej;

2) publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej.

11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić:

1) publiczne szkoły rybołówstwa;

2) publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

12. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, z wyjątkiem branżowych centrów umiejętności, w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki, z wyjątkiem branżowych centrów umiejętności, przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury.",

d)
po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

"13a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zakładać i prowadzić publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.",

e)
ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Minister właściwy do spraw zdrowia może zakładać i prowadzić:

1) publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia;

2) publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.",

f)
ust. 14a otrzymuje brzmienie:

"14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego niewymienieni w ust. 4-14 mogą zakładać i prowadzić:

1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których ci ministrowie są właściwi;

2) publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ci ministrowie są właściwi.",

g)
ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 5-8, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.",

h)
po ust. 21a dodaje się ust. 21b w brzmieniu:

"21b. Prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3a-3c, 3e i 21 stosuje się odpowiednio.",

i)
ust. 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 5-8, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 6, 22a i 25.",

j)
po ust. 22 dodaje się ust. 22a w brzmieniu:

"22a. Zakładanie i prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności należy do zadań własnych powiatu.";

4)
po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie branżowych centrów umiejętności tworzących ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności oraz rozwój tej sieci.

2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie rzadziej niż raz na 5 lat.

3. Wnioski w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 1, mogą składać:

1) organy prowadzące branżowe centrum umiejętności w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1;

2) organy prowadzące:

a) szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe kształcącą w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanym do dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 lub

b) centrum kształcenia zawodowego kształcące w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanym do dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1

- zamierzające założyć branżowe centrum umiejętności w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1; w tym przypadku do wniosku dołącza się pisemne zobowiązanie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 3a;

3) organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej, prowadząca działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, przez co najmniej 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu, zamierzająca założyć branżowe centrum umiejętności w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1.

4. Przy ocenie wniosku złożonego w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:

1) spełnienie warunków udziału w konkursie określonych w ust. 3 oraz szczegółowych warunków udziału w konkursie określonych w regulaminie konkursu zgodnie z ust. 5 pkt 2;

2) poziom merytoryczny wniosku;

3) adekwatność działań opisanych we wniosku do określonych w regulaminie konkursu szczegółowych kryteriów oceny wniosków.

5. Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) katalog dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, których dotyczy konkurs;

2) szczegółowe warunki udziału w konkursie;

3) tryb przeprowadzenia konkursu, w tym tryb odwoławczy;

4) szczegółowe kryteria oceny wniosków odnoszące się do poziomu merytorycznego oraz adekwatności działań opisanych we wniosku, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3;

5) wzór wniosku składanego w ramach konkursu, w tym warunki formalne dotyczące wniosku.

6. Zakres danych wymaganych i przetwarzanych w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodny z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).

7. Branżowe centra umiejętności wyłonione w konkursie, o którym mowa w ust. 1, tworzą ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności, z zastrzeżeniem art. 46c ust. 3.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecać zadania związane z ogłoszeniem konkursu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umowy, jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej lub podmiotowi prowadzącemu statutową działalność oświatową lub naukową.";

5)
w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "art. 8 ust. 16" dodaje się wyrazy "i 22a";
6)
w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, policealnych szkół artystycznych i branżowych centrów umiejętności.";

7)
po art. 44a dodaje się art. 44b-44d w brzmieniu:

"Art. 44b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może prowadzić system teleinformatyczny - Portal Edukacji i Nauki, zwany dalej "Portalem".

2. Portal stanowi ujednolicony punkt dostępu do usług i narzędzi z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, wykorzystujący dane udostępniane i gromadzone przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki w rejestrach publicznych, systemach teleinformatycznych, ewidencjach, bazach danych oraz innych zasobach informatycznych.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zapewnia funkcjonowanie Portalu, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Portalu;

2) zapewnia integralność danych w Portalu;

3) umożliwia dokonywanie aktualizacji danych w Portalu;

4) przeciwdziała uszkodzeniom Portalu;

5) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w Portalu.

4. W Portalu tworzy się konto internetowe, zwane dalej "Kontem", dla:

1) nauczycieli i nauczycieli akademickich,

2) osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, prowadzących działalność naukową,

3) studentów i absolwentów studiów,

4) osób ubiegających się o stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz osób posiadających stopień doktora lub doktora habilitowanego,

5) uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich - także ich rodziców,

6) absolwentów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2,

7) osób zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty i systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które będą po stronie tych jednostek uczestniczyć w świadczeniu usług, o których mowa w ust. 7,

8) innych osób posiadających uzasadniony interes w posiadaniu Konta, w tym osób, które nie posiadają numeru PESEL i których tożsamość jest potwierdzana na podstawie dokumentu tożsamości

- zwanych dalej "użytkownikami".

5. Dostęp do danych przetwarzanych w Portalu posiadają:

1) podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania, o których mowa w art. 2;

2) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 1a;

3) Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne;

4) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki - w zakresie osób zatrudnionych lub kształcących się w danym podmiocie - w celu efektywnego i prawidłowego wykonywania swoich zadań;

5) Rada Doskonałości Naukowej - w zakresie danych osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego - w celu wykonywania zadań statutowych Rady Doskonałości Naukowej;

6) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub przez niego nadzorowane;

7) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane - w celu realizacji polityki naukowej państwa;

8) jednostki współpracujące z podmiotami, o których mowa w pkt 1-6, na mocy porozumień lub umów;

9) organy prowadzące jednostki systemu oświaty i systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Dostęp do danych przetwarzanych w Portalu posiadają również, w zakresie swoich danych, osoby, o których mowa w ust. 4.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za pośrednictwem Konta świadczą usługi umożliwiające:

1) zapewnienie użytkownikowi Konta, a w przypadku użytkownika niepełnoletniego - także jego rodzicom, dostępu do informacji dotyczących użytkownika zgromadzonych w innych systemach teleinformatycznych prowadzonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki;

2) składanie oświadczeń, wniosków oraz innych dokumentów do jednostek systemu oświaty lub podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz udzielanie upoważnień;

3) gromadzenie dokumentacji przez jednostki systemu oświaty oraz podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jeżeli nie jest to zastrzeżone dla sposobów i miejsc określonych w odrębnych przepisach;

4) generowanie elektronicznych poświadczeń dyplomów ukończenia studiów i suplementów, dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych;

5) przekazywanie informacji zgromadzonych w systemach prowadzonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki do innych podmiotów na potrzeby realizacji usług udostępnianych i świadczonych przez Portal.

8. Dostęp do danych dla podmiotów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, 6, 8 i 9, jest realizowany w celu wykonywania przez nie zadań wymienionych w art. 1.

9. Dostęp do danych użytkownika dla podmiotów innych niż wymienione w ust. 5 w celu wykonywania zadań innych niż wymienione w ust. 8 wymaga odrębnej zgody tego użytkownika.

10. Dokumentacja, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może być składana za pośrednictwem Portalu, jeżeli sposób jej złożenia nie jest zastrzeżony dla trybów określonych w odrębnych przepisach.

11. Dostęp do Konta następuje za pośrednictwem Portalu po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) lub w sposób określony w art. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych, ewidencji, baz danych lub innych zasobów informatycznych, z których administrator Portalu może pobrać dane, oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub nadzorowanych przez tych ministrów prowadzących te rejestry publiczne, systemy teleinformatyczne, ewidencje, bazy danych lub inne zasoby informatyczne,

2) warunki korzystania z Konta, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników w Portalu,

3) wykaz oświadczeń, wniosków, upoważnień oraz innych dokumentów, które mogą być składane do jednostek systemu oświaty lub podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

4) wykaz dokumentacji gromadzonej w Portalu przez jednostki systemu oświaty oraz podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki

- mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych.

13. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć obsługę organizacyjno-techniczną Portalu, w tym wykonanie niektórych lub wszystkich zadań związanych z prowadzeniem Portalu, jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej, lub - za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub przez niego nadzorowanej. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na wykonywanie zadań związanych z obsługą organizacyjno-techniczną Portalu. W zakresie funkcjonalności Portalu związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką finansowanie może zapewnić również minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

14. Informację o miejscu udostępnienia Portalu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zamieszczają na stronie internetowej urzędów obsługujących tych ministrów.

15. Zakres danych użytkowników, przetwarzanych w Portalu, obejmuje:

1) dane ucznia:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) informacje o: uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oraz oddziale, semestrze i klasie, do której uczeń uczęszcza,

c) numer PESEL,

d) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;

2) dane absolwenta:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada,

d) datę (rok) uzyskania świadectwa dojrzałości,

e) nazwę okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo dojrzałości,

f) wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i części ustnej,

g) informację o poziomie egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;

3) dane nauczyciela:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,

c) informacje o zatrudnieniu nauczyciela w szkole lub placówce oraz nazwie i adresie siedziby tej szkoły lub placówki,

d) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;

4) dane innej osoby:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

5) dane nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, o których mowa w art. 343 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;

6) dane dotyczące studentów, o których mowa w art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;

7) dane osób ubiegających się o stopień doktora, o których mowa w art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;

8) dane osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego, o których mowa w art. 348 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także adresy poczty elektronicznej tych osób;

9) dane, o których mowa w art. 347 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

10) dane dotyczące dyplomów cyfrowych, o których mowa w art. 347a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce.

16. Administratorem danych przetwarzanych w Portalu jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dokonując powierzenia, o którym mowa w ust. 13, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć danej jednostce również pełnienie roli administratora Portalu.

17. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o konieczności przedstawienia certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów albo nabycie kwalifikacji, należy przez to rozumieć również możliwość przedstawienia poświadczenia wygenerowanego za pośrednictwem Portalu. W tym przypadku w aktach przechowuje się certyfikat, dyplom lub dokument, w wersji cyfrowej wygenerowanej za pośrednictwem Portalu.

18. Dokument wygenerowany za pośrednictwem Portalu uznaje się za równoważny z certyfikatem, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów albo nabycie kwalifikacji.

19. Użytkowanie Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

Art. 44c. 1. Dokumenty, o których mowa w art. 44b ust. 7 pkt 2-5, składa się za pośrednictwem Portalu w postaci elektronicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w art. 44b ust. 7 pkt 2, 3 i 5, mogą być opatrzone podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

3. Ilekroć w przepisie szczególnym jest mowa o obowiązku przekazywania, przedkładania, składania, sporządzania lub dołączania wniosku lub dokumentu, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej według określonego wzoru dokumentu, wymóg ten należy uznać za spełniony, jeżeli wniosek lub dokument zostanie złożony za pośrednictwem Konta, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na formularzu elektronicznym, którego zakres informacyjny jest zgodny ze wzorem dokumentu wynikającym z przepisów szczególnych.

4. Doręczenie pism może nastąpić za zgodą użytkownika na Konto w Portalu.

Art. 44d. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu gromadzenia i przechowywania danych niezbędnych do udostępniania użytkownikowi wyników egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i części ustnej lub wygenerowania w postaci elektronicznej potwierdzenia ukończenia studiów albo nabytych kwalifikacji może tworzyć i prowadzić w systemie teleinformatycznym Portfel Poświadczeń Cyfrowych.

2. Portfel Poświadczeń Cyfrowych udostępnia się za pośrednictwem Portalu.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić prowadzenie Portfela Poświadczeń Cyfrowych, w tym administrowanie tym Portfelem, podmiotom, o których mowa w art. 44b ust. 13.";

8)
po art. 46b dodaje się art. 46c w brzmieniu:

"Art. 46c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz specyfikę poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego i ich powiązanie z daną dziedziną zawodową.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania informuje organy prowadzące branżowe centra umiejętności tworzące ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności, o której mowa w art. 8a ust. 7, o zamiarze usunięcia dziedziny zawodowej lub zawodu przyporządkowanego do danej dziedziny zawodowej z wykazu, o którym mowa w ust. 1, z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.

3. Branżowe centrum umiejętności, które prowadziło działalność w dziedzinie zawodowej usuniętej z wykazu, o którym mowa w ust. 1, przestaje z dniem usunięcia tej dziedziny zawodowej z wykazu, o którym mowa w ust. 1, wchodzić w skład ogólnopolskiej sieci branżowych centrów umiejętności, o której mowa w art. 8a ust. 7.

4. W przypadku określonym w ust. 3 organ prowadzący branżowe centrum umiejętności likwiduje to centrum lub przekształca to centrum w inną placówkę lub szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe.";

9)
w art. 47 w ust. 1 w pkt 3 w lit. e wyrazy "kwalifikacji rynkowej" zastępuje się wyrazami "kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej";
10)
w art. 53 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi, branżowymi centrami umiejętności i placówkami doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, przez siebie prowadzonymi, minister właściwy do spraw środowiska - nad publicznymi szkołami leśnymi i branżowymi centrami umiejętności przez siebie prowadzonymi, a minister właściwy do spraw zdrowia - nad publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym przez siebie prowadzoną.";

11)
w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W branżowym centrum umiejętności działa rada branżowego centrum umiejętności.";

12)
w art. 81:
a)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W skład rady branżowego centrum umiejętności wchodzi co najmniej:

1) po jednym przedstawicielu:

a) powiatowej rady rynku pracy właściwej ze względu na siedzibę branżowego centrum umiejętności,

b) wojewódzkiej rady rynku pracy właściwej ze względu na siedzibę branżowego centrum umiejętności,

c) organu prowadzącego branżowe centrum umiejętności;

2) po dwóch przedstawicieli:

a) organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla danej dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1,

b) pracodawców, w tym przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 1414), właściwych dla danej dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1,

c) wybranych spośród osób prowadzących zajęcia w branżowym centrum umiejętności.",

b)
w ust. 6 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 albo 4a",
c)
dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. W branżowych centrach umiejętności przepisów ust. 1, 9 i 13 nie stosuje się.";

13)
w art. 88:
a)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Akt założycielski publicznego branżowego centrum umiejętności, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także filie podporządkowane organizacyjnie branżowemu centrum umiejętności oraz zawiera nazwę dziedziny zawodowej, w zakresie której będzie funkcjonowało to centrum, i wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, która jest organem zakładającym to centrum lub z którą organ zakładający to centrum zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a.",

b)
w ust. 5 w zdaniu pierwszym po wyrazach "aktu założycielskiego i statutu" dodaje się przecinek i wyrazy "a w przypadku branżowego centrum umiejętności - również wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią porozumienia, o którym mowa w ust. 2b";
14)
w art. 89 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku likwidacji publicznego branżowego centrum umiejętności, o której mowa w art. 46c ust. 4, przepisów ust. 1-5 nie stosuje się.";

15)
w art. 91 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Przepisów ust. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku włączenia do zespołu albo wyłączenia z zespołu centrum kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego lub branżowego centrum umiejętności.";

16)
art. 111a otrzymuje brzmienie:

"Art. 111a. 1. W skład publicznej placówki kształcenia ustawicznego mogą wchodzić szkoły dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia lub szkoły policealne.

2. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego, publiczne centrum kształcenia zawodowego i publiczne branżowe centrum umiejętności mogą posiadać filie, które są organizacyjnie podporządkowane odpowiednio placówce lub centrum.";

17)
w art. 117:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego i branżowe centra umiejętności oraz publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4.",

b)
w ust. 1a:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) branżowe szkolenie zawodowe;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.",

c)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kursy kompetencji ogólnych mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.",

d)
w ust. 2c w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) publiczne i niepubliczne branżowe centra umiejętności.",

e)
po ust. 2c dodaje się ust. 2d i 2e w brzmieniu:

"2d. Branżowe szkolenia zawodowe mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne branżowe centra umiejętności.

2e. Kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego i branżowe centra umiejętności.",

f)
w ust. 5:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności, ",

w pkt 4 wyrazy "pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "pkt 1-4a",
w pkt 6 wyrazy "pkt 2, 3 i 5" zastępuje się wyrazami "pkt 2, 3, 4a i 5",
g)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Publiczne szkoły, placówki i centra, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3, 4a i 5. Opłat nie pobiera się od uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uczestniczących w branżowych szkoleniach zawodowych.";

18)
w art. 118:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego mogą uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 - jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Branżowe centrum umiejętności może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 i 4a, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 - jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych.",

c)
w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) prowadzi dokumentację kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5.",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku cofnięcia akredytacji, o którym mowa w ust. 5, podmiot, któremu cofnięto akredytację, może ubiegać się o ponowne przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, na której prowadzenie kurator oświaty cofnął akredytację, nie wcześniej niż po upływie roku od dnia cofnięcia tej akredytacji.",

e)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, odmowy przyznania oraz cofania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych podmiotom, o których mowa w ust. 1, 1a, 8 i 8a, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz zadania przewodniczącego tego zespołu, a także wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając udział w zespole w szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców.";

19)
w art. 120 w ust. 1 wyrazy "a także w centrach kształcenia zawodowego" zastępuje się wyrazami "a także w branżowych centrach umiejętności, centrach kształcenia zawodowego";
20)
w art. 122a:
a)
w ust. 1 wyraz "rynkowej" zastępuje się wyrazami "wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej",
b)
w ust. 3 w pkt 1-3 wyraz "rynkowej" zastępuje się wyrazami "wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej";
21)
w art. 168:
a)
w ust. 4 w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) branżowego centrum umiejętności - wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, z którą osoba zamierzająca prowadzić to centrum zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a; do zgłoszenia dołącza się kopię porozumienia poświadczoną za zgodność z oryginałem;",

b)
w ust. 11 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w przypadku branżowego centrum umiejętności - nazwę organizacji branżowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. c;";

22)
w art. 172 w ust. 2 po pkt 4e dodaje się pkt 4f w brzmieniu:

"4f) organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, z którą organ prowadzący branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 ust. 3a, jeżeli organizacja ta nie jest organem prowadzącym to centrum - w przypadku branżowego centrum umiejętności;";

23)
w art. 172a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisy wydane na podstawie art. 117 ust. 5 stosuje się również do niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności.".