[Statut i procedura likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej] - Art. 172. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 172. - [Statut i procedura likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  172.  [Statut i procedura likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej]
1. 
Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.
2. 
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) 58
 nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
2)
osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3)
organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4)
organizację szkoły lub placówki;
4a)
w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:
a)
nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
b)
organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,
c)
organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych - jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;
4b)
w przypadku szkół artystycznych:
a)
nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
b)
organizację zajęć edukacyjnych;
4c)
szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
4d)
formę kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;
4e) 59
 poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a - w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej;
5)
prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
6)
sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7)
zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
a)
art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1, art. 143 ust. 1 i 2 oraz art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. c-fd - w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej, mistrzostwa sportowego i z oddziałami przygotowania wojskowego,
b)
art. 141 ust. 1, 6 i 7 - w przypadku szkół dla dorosłych;
7a) 60
 zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe - z tym że statut placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, prowadzących te kursy uwzględnia warunki, o których mowa w art. 147 ust. 1;
8)
w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 3;
9)
w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 - wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.
3. 
Przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.
4. 
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
5. 
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
58 Art. 172 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
59 Art. 172 ust. 2 pkt 4e dodany przez art. 5 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
60 Art. 172 ust. 2 pkt 7a dodany przez art. 5 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.