[Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego] - Art. 118. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 118. - [Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  118.  [Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego]
1. 
Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 - jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.
2. 
Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.
3. 
Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które:
1)
prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
2)
opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
3)
zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne - w zakresie danej formy pozaszkolnej;
4)
zapewnia wykwalifikowaną kadrę - w zakresie danej formy pozaszkolnej;
5)
zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5- w zakresie danej formy pozaszkolnej;
6)
zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;
7)
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
8)
udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.
4. 
(uchylony).
4a. 
Akredytację przyznaje się po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej w zakresie określonym w ust. 3.
4b. 
Członkom zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, przysługuje wynagrodzenie za udział w jego pracach, z tym że członkom będącym pracownikami kuratorium oświaty wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku udziału w pracach zespołu poza godzinami pracy w kuratorium.
4c. 
Wysokość wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego ustala kurator oświaty, z tym że wysokość wynagrodzenia jednego członka zespołu nie może przekroczyć 25% kwoty, o której mowa w ust. 6.
4d. 
W roku kalendarzowym suma wynagrodzeń członków zespołu akredytacyjnego, wraz z pochodnymi, nie może przekroczyć sumy opłat wniesionych przez placówki ubiegające się o akredytację.
5. 
Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.
6. 
Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę w wysokości 1023 zł, waloryzowaną corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy kuratorium oświaty. Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.
6a. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.
7. 
Z opłat, o których mowa w ust. 6, są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.
8.  29
 Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 8.
8a.  30
 Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat. Przepisy ust. 2-7 stosuje się.
9. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 8, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając udział w zespole w szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców.
10. 
(uchylony).
11. 
Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na kształcenie w których przyznał akredytację, i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej kuratorium oświaty. Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i adres podmiotu prowadzącego daną formę pozaszkolną, miejsce prowadzenia kształcenia, zakres i formę kształcenia.
29 Art. 118 ust. 8 zmieniony przez art. 5 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
30 Art. 118 ust. 8a dodany przez art. 5 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.