Art. 8. - [Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  8.  [Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek]
1. 
Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.
2. 
Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez:
1)
jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
inną osobę prawną;
3)
osobę fizyczną.
3. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.
3a.  8
 Branżowe centra umiejętności mogą być zakładane i prowadzone po zawarciu porozumienia między organem lub osobą, o których mowa w ust. 2, albo ministrem, o którym mowa w ust. 7-11 i 13a-14a, zakładającymi branżowe centrum umiejętności a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, mającego na celu objęcie branżowego centrum umiejętności wsparciem merytorycznym, kadrowym i organizacyjnym przez tę organizację branżową w zakresie działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, prowadzonych przez branżowe centrum umiejętności.
3b.  9
 W porozumieniu, o którym mowa w ust. 3a, określa się w szczególności sposób i formy wspierania działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, zakres i formy zaangażowania stron porozumienia w realizację zadań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5, oraz sposób monitorowania przez każdą ze stron porozumienia realizacji tych zadań, a także sposób rozwiązywania sporów wynikających z porozumienia oraz warunki i tryb rozwiązania porozumienia, z tym że termin wypowiedzenia porozumienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
3c.  10
 Organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej może wspomagać materialnie branżowe centrum umiejętności, którego dotyczy porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, w zakresie działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, prowadzonych przez branżowe centrum umiejętności.
3d.  11
 Przepisów ust. 3a-3c nie stosuje się w przypadku, gdy branżowe centrum umiejętności zakłada i prowadzi organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej.
3e.  12
 W przypadku gdy porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, jest zawierane między jednostką samorządu terytorialnego a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, w jednostce samorządu terytorialnego zadanie związane z zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 3a, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49.
5. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1)
zakłada i prowadzi:
a)
szkoły polskie,
b)
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;
2)
może zakładać i prowadzić:
a)
publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym,
b)
publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
c)
szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które:
prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub
umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.
6. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.
7. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
2)
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych;
3) 13
 publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
8.  14
 Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły leśne;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska.
9.  15
 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły morskie;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
10.  16
 Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły żeglugi śródlądowej;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej.
11.  17
 Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły rybołówstwa;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
12.  18
 Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, z wyjątkiem branżowych centrów umiejętności, w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki, z wyjątkiem branżowych centrów umiejętności, przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury.
13. 
Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych.
13a.  19
 Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zakładać i prowadzić publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
14.  20
 Minister właściwy do spraw zdrowia może zakładać i prowadzić:
1)
publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
14a.  21
 Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego niewymienieni w ust. 4-14 mogą zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których ci ministrowie są właściwi;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ci ministrowie są właściwi.
15. 
Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.
16.  22
 Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 5-8, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.
17. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
18. 
Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
19. 
Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu terytorialnego.
20. 
Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego.
21. 
W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb przekazania mienia będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1.
21a. 
Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.
21b.  23
 Prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3a-3c, 3e i 21 stosuje się odpowiednio.
22.  24
 Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 5-8, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 6, 22a i 25.
22a.  25
 Zakładanie i prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności należy do zadań własnych powiatu.
23. 
Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 6.
24. 
Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
25. 
Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa sejmik województwa w drodze uchwały.
26. 
Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań własnych samorządu województwa.
8 Art. 8 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
9 Art. 8 ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
10 Art. 8 ust. 3c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
11 Art. 8 ust. 3d dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
12 Art. 8 ust. 3e dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
13 Art. 8 ust. 7 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
14 Art. 8 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
15 Art. 8 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
16 Art. 8 ust. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
17 Art. 8 ust. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
18 Art. 8 ust. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
19 Art. 8 ust. 13a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
20 Art. 8 ust. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
21 Art. 8 ust. 14a zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
22 Art. 8 ust. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
23 Art. 8 ust. 21b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
24 Art. 8 ust. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
25 Art. 8 ust. 22a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.