Nowość Art. 26. - [Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w szkołach] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.737 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  26.  [Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w szkołach]
1. 
Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1)
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2)
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. 
Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
3. 
Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
4. 
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, policealnych szkół artystycznych i branżowych centrów umiejętności.