Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1260

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2022 r.

USTAWA
z dnia 9 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 73a we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "określi" zastępuje się wyrazami "może określić";
2)
w art. 84 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane są w uzasadnieniu do programu, podlegającemu udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.";

3)
art. 112c otrzymuje brzmienie:

"Art. 112c. Metody oceny hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu określa załącznik II do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2002, str. 12, z późn. zm. 2 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101).";

4)
po art. 112c dodaje się art. 112d w brzmieniu:

"Art. 112d. Metody oceny szkodliwych skutków hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu określa załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.";

5)
w art. 118:
a)
w ust. 6 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) ocenę szkodliwych skutków hałasu;",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Strategiczne mapy hałasu sporządza się z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z zastosowaniem metod oceny hałasu i metod oceny szkodliwych skutków hałasu określonych w załącznikach II i III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.";

6)
w art. 136b w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) z podjęciem uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej, której przepisy są w istotnym zakresie niezgodne z propozycjami, o których mowa w art. 136c ust. 2 pkt 5;

2) ze zmianą uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej.";

7)
w art. 136c w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) propozycje dotyczące funkcjonowania strefy przemysłowej istotne z punktu widzenia podjęcia uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej w zakresie, o którym mowa w art. 136d ust. 3 pkt 2 i ust. 4.";

8)
w art. 178 w ust. 1 wyrazy "art. 56 ust. 4 pkt 1"zastępuje się wyrazami "art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko";
9)
w art. 186 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w uchwale o jej utworzeniu;";

10)
w art. 378 w ust. 2a w pkt 4 po wyrazach "o których mowa w" dodaje się wyrazy "art. 237 i".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21 w ust. 2:
a)
w pkt 23:
lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) strategicznych mapach hałasu, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,",

uchyla się lit. o,
b)
w pkt 25 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) decyzjach potwierdzających spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny albo stwierdzających niespełnienie tych warunków,";

2)
w art. 24:
a)
w ust. 1 w pkt 1:
lit. g-i otrzymują brzmienie:

"g) strategicznych map hałasu, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,

h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 7 pkt 3 tej ustawy,

i) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119a ust. 1 tej ustawy,",

uchyla się lit. m oraz n,
b)
w ust. 3:
w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 1 pkt 1 lit. g;",

uchyla się pkt 3,
w pkt 4 wyrazy "lit. h oraz m" zastępuje się wyrazami "lit. g oraz h",
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Główny Inspektor Ochrony Środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, g, h, j, k i l oraz pkt 3.";

3)
w art. 25 w ust. 1:
a)
w pkt 4 w lit. a:
uchyla się tiret czwarte,
w tiret szóstym wyrazy "w art. 119 ust. 1 tej ustawy" zastępuje się wyrazami "w art. 119a ust. 1 tej ustawy",
b)
uchyla się pkt 6,
c)
w pkt 7 w lit. a uchyla się tiret trzecie.

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634) w art. 4 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.".

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467) w art. 184d:

1)
w ust. 1 w części wspólnej dwukrotnie użyte wyrazy "30 czerwca 2022 r." zastępuje się wyrazami "16 lipca 2024 r.";
2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca dołącza oryginał lub poświadczoną kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 i 1260), albo oryginał lub poświadczoną kopię pozwolenia na budowę wydanych dla instalacji odnawialnego źródła energii.".

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3a po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

"5a. Prezes URE na wniosek operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, stwierdza, w drodze decyzji, wyłączenie w stosunku do tego operatora zakazu, o którym mowa w ust. 1.

5b. Decyzję, o której mowa w ust. 5a, wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres, na jaki została wydana decyzja, o której mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

5c. Prezes URE uchyla z urzędu decyzję, o której mowa w ust. 5a, w przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

5d. W terminie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji, o której mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ogłasza przetarg, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.";

2)
w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 35 ust. 2.".

Do sporządzania strategicznych map hałasu, których termin sporządzenia przypada na dzień 30 czerwca 2022 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1. 
Do spraw wszczętych na podstawie art. 237 ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w odniesieniu do dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że starostowie przekażą przeglądy ekologiczne, które zostały im przedłożone, właściwym marszałkom województw w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.
2. 
Starostwie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekażą właściwym marszałkom województw przeglądy ekologiczne, które zostały im przedłożone na podstawie art. 237 ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 4 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa wdraża:

1) dyrektywę Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającą załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 132);

2) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/1226 z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo--technicznego, załącznik II do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych metod oceny hałasu (Dz. Urz. UE L 269 z 28.07.2021, str. 65).

2 Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 168 z 01.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2018, str. 35, Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 132 i Dz. Urz. UE L 269 z 28.07.2021, str. 65.