Art. 1. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1123

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2023 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053 i 1088) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8:
a)
w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ", za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, " zastępuje się wyrazami "za opłatą",
b)
w ust. 5 skreśla się wyrazy "i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, ";
2)
w art. 73c:
a)
w ust. 6 uchyla się pkt 5,
b)
w ust. 8 wyrazy "ust. 6 pkt 4-6" zastępuje się wyrazami "ust. 6 pkt 4 i 6";
3)
w art. 75 w ust. 2:
a)
w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej",
b)
w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "oraz opłatę ewidencyjną";
4)
w art. 80d:
a)
ust. 3a i 3aa otrzymują brzmienie:

"3a. Zakład ubezpieczeń obowiązany do uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

1) uiszcza opłatę ewidencyjną na rachunek bankowy Funduszu nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) sporządza sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych zawierające informację o liczbie zawartych przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, wysokość jednostkowej opłaty ewidencyjnej, informację o wartości uiszczonych opłat ewidencyjnych, informację dotyczącą uiszczonych odsetek za zwłokę od tych opłat, informacje dotyczące zapłaty należności, dane indentyfikacyjne zakładu ubezpieczeń składającego sprawozdanie oraz w przypadku nadpłaty lub niedopłaty informację o korekcie sprawozdania;

3) przekazuje sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

3aa. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3a pkt 3, zakład ubezpieczeń przekazuje w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie rzadziej niż raz na kwartał.",

b)
w ust. 3b skreśla się wyrazy "przekazanych lub",
c)
w ust. 3c wyrazy "opłat ewidencyjnych" zastępuje się wyrazami "opłaty ewidencyjnej",
d)
w ust. 4:
uchyla się pkt 2, 2a, 4 i 4a,
w pkt 5 skreśla się wyrazy "przekazywanych lub",
e)
w ust. 4a wyrazy "należnych opłat ewidencyjnych" zastępuje się wyrazami "należnej opłaty ewidencyjnej",
f)
uchyla się ust. 6,
g)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie może być wyższa niż 0,1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.",

h)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

2) termin uiszczania opłaty ewidencyjnej przez zakłady ubezpieczeń zobowiązane do uiszczania tej opłaty,

3) termin, sposób i częstotliwość przekazywania sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych,

4) wzór sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych

- biorąc pod uwagę koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, prawidłowość uiszczania opłat ewidencyjnych, aktualność informacji zawartych w przekazywanych sprawozdaniach oraz potrzebę zapewnienia ujednolicenia i przejrzystości przekazywanych informacji.",

i)
uchyla się ust. 8;
5)
w art. 80t:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Starosta właściwy ze względu na siedzibę albo oddział podmiotu uprawnionego, na wniosek tego podmiotu, wydaje za opłatą decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.",

b)
w ust. 3 w pkt 4 skreśla się wyrazy "oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne",
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Opłatę za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych pobiera starosta.";

6)
w art. 80za w części wspólnej wyrazy ", za opłatą oraz opłatą ewidencyjną, " zastępuje się wyrazami "za opłatą";
7)
w art. 81b w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz opłaty ewidencyjnej";
8)
w art. 83:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i opłaty ewidencyjnej, ",
b)
w ust. 1b wyrazy "opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie bezgotówkowym za ich uiszczenie" zastępuje się wyrazami "opłaty, o której mowa w ust. 1, w obrocie bezgotówkowym za jej uiszczenie",
c)
w ust. 1c wyrazy "Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone" zastępuje się wyrazami "Opłata, o której mowa w ust. 1, może być uiszczona",
d)
uchyla się ust. 1d;
9)
w art. 100aa:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) wynikające z zakresu złożonego przez wykładowcę egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

7) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w których prowadzi szkolenie;

8) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

9) o wpisach i skreśleniach.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6e w brzmieniu:

"6a. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) o uprawnieniach do egzaminowania oraz dokumentach je stwierdzających;

7) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony;

8) o wpisach i skreśleniach.

6b. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 7, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) numer prawa wykonywania zawodu;

7) adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania;

8) o posiadaniu prawa do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

9) o uprawnieniach do orzekania;

10) o wpisach i skreśleniach.

6c. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania;

7) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

8) o uprawnieniach do orzekania;

9) o wpisach i skreśleniach.

6d. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 9, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych;

7) o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;

8) oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym prowadzi szkolenie;

9) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

10) o wpisach i skreśleniach.

6e. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 10, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;

7) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;

8) o wpisach i skreśleniach.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;

6) poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których podmiot może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

7) adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;

8) imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu;

9) o wpisach i skreśleniach.",

d)
po ust. 7 dodaje się ust. 71 i72 w brzmieniu:

"71. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 12, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;

6) imię i nazwisko psychologa uprawnionego do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wraz z jego numerem ewidencyjnym;

7) numer ewidencyjny przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

8) numer ewidencyjny pracowni psychologicznej;

9) o wpisach i skreśleniach.

72. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 13, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

6) zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

7) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi;

8) numer ewidencyjny;

9) o wpisach i skreśleniach.",

e)
ust. 7b otrzymuje brzmienie:

"7b. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia;

6) numer ewidencyjny;

7) o wpisach i skreśleniach.",

f)
w ust. 8 wyrazy "o których mowa w ust. 4 pkt 7-12 i 14-26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18-24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 4 pkt 7-12 i 14-26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18-24, ust. 7 pkt 9, ust. 71 pkt 9, ust. 72 pkt 9, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 7";
10)
w art. 100ac:
a)
w ust. 1 pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

"8) starosta - w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 4 pkt 16-19 i 21 oraz ust. 6 i 6e,

b) art. 100aa ust. 7;

9) wojewoda - w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz w ust. 6d,

b) art. 100aa ust. 72 i ust. 7b;

10) marszałek województwa - w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 6a-6c,

b) art. 100aa ust. 71 i ust. 7a;",

b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7-12a i 14-22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18-24, ust. 6 pkt 9, ust. 6a pkt 6 i 8, ust. 6b pkt 9 i 10, ust. 6c pkt 8 i 9, ust. 6d pkt 7 i 10, ust. 6e pkt 6 i 8, ust. 7 pkt 8, ust. 71 pkt 9, ust. 72 pkt 9, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 7, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 15, wprowadzają dane do ewidencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650).";

11)
w art. 150 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie.