Art. 80d. - [Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Opłata ewidencyjna] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1047 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  80d.  [Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Opłata ewidencyjna]
1. 
(uchylony).
2. 
Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej "Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
3. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
3a.  123
 Zakład ubezpieczeń obowiązany do uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
1)
uiszcza opłatę ewidencyjną na rachunek bankowy Funduszu nie rzadziej niż raz na kwartał;
2)
sporządza sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych zawierające informację o liczbie zawartych przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, wysokość jednostkowej opłaty ewidencyjnej, informację o wartości uiszczonych opłat ewidencyjnych, informację dotyczącą uiszczonych odsetek za zwłokę od tych opłat, informacje dotyczące zapłaty należności, dane indentyfikacyjne zakładu ubezpieczeń składającego sprawozdanie oraz w przypadku nadpłaty lub niedopłaty informację o korekcie sprawozdania;
3)
przekazuje sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
3aa.  124
 Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3a pkt 3, zakład ubezpieczeń przekazuje w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie rzadziej niż raz na kwartał.
3b.  125
 Od nieterminowo uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.
3c.  126
 Do należności z tytułu opłaty ewidencyjnej oraz odsetek za zwłokę stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 75 § 4a w zakresie określenia w decyzji stwierdzającej nadpłatę wysokości zobowiązania podatkowego oraz art. 75 § 4b, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
4. 
Przychodami Funduszu są:
1)
opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców;
2) 127
 (uchylony);
2a) 128
 (uchylony);
3)
opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
4) 129
 (uchylony);
4a) 130
 (uchylony);
5) 131
 odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo uiszczanych opłat ewidencyjnych;
6)
odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
7)
inne przychody.
4a.  132
 Ściągnięcie należności z tytułu należnej opłaty ewidencyjnej i odsetek, o których mowa w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm) - w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
5. 
Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5a. 
Ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa.
5b.  133
 Wydatki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).
6.  134
 (uchylony).
6a.  135
 Wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie może być wyższa niż 0,1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
7.  136
 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
2)
termin uiszczania opłaty ewidencyjnej przez zakłady ubezpieczeń zobowiązane do uiszczania tej opłaty,
3)
termin, sposób i częstotliwość przekazywania sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych,
4)
wzór sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych

- biorąc pod uwagę koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, prawidłowość uiszczania opłat ewidencyjnych, aktualność informacji zawartych w przekazywanych sprawozdaniach oraz potrzebę zapewnienia ujednolicenia i przejrzystości przekazywanych informacji.

8.  137
 (uchylony).
123 Art. 80d ust. 3a zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
124 Art. 80d ust. 3aa zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
125 Art. 80d ust. 3b zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
126 Art. 80d ust. 3c zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
127 Art. 80d ust. 4 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
128 Art. 80d ust. 4 pkt 2a uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
129 Art. 80d ust. 4 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
130 Art. 80d ust. 4 pkt 4a uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
131 Art. 80d ust. 4 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. d tiret drugie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
132 Art. 80d ust. 4a zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
133 Art. 80d ust. 5b dodany przez art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1234) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2023 r.
134 Art. 80d ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
135 Art. 80d ust. 6a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. g ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
136 Art. 80d ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
137 Art. 80d ust. 8 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.