Art. 100aa. - [Dane gromadzone w ewidencji] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1047 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  100aa.  [Dane gromadzone w ewidencji]
1. 
W ewidencji gromadzi się dane o:
1)
osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej "uprawnieniami";
1a)
osobach posiadających lub którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy;
2)
osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 167  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3)
osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
4)
osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
4a)
osobach ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
5)
wykładowcach prowadzących szkolenie;
6)
egzaminatorach;
7)
lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym również posiadających prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641);
8)
psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
9)
instruktorach techniki jazdy;
10)
instruktorach prowadzących szkolenie;
11)
ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
12)
pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
13)
ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
14)
ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
15)
ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.
2. 
W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
3. 
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
3a. 
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002), przez organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
4. 
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
obywatelstwo;
5)
adres zamieszkania;
6)
datę zgonu;
7)
o uprawnieniach;
8)
o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
9)
o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
10)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
11)
o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
12)
o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;
13)
o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
14)
o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;
15)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
16)
o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
17)
o instruktorze, wykładowcy, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie, a także o ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodku szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, w których było prowadzone szkolenie;
18)
o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;
19)
o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
21)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
22)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;
23)
o wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;
24)
o skierowaniach na badania lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
25)
o skierowaniach na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
26)
o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego i jego ukończeniu oraz obowiązku odbycia badań lekarskich i psychologicznych i ich przeprowadzeniu.
5. 
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 4a, gromadzi się następujące dane:
1)
identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
2)
datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę lub profilu kierowcy zawodowego;
3)
unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz profil kierowcy zawodowego;
4)
imię i nazwisko;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
datę zgonu;
7)
fotografię;
8)
wzór podpisu;
9)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
10)
obywatelstwo;
11)
adres zamieszkania;
12)
telefon, adres poczty elektronicznej - o ile został podany we wniosku;
13)
o posiadanych uprawnieniach;
14)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
15)
wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę;
15a)
wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:
a)
prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
C1, C1+E, C i C+E czy - D1, D1+E, D i D+E,
b)
kwalifikacji wstępnej,
c)
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
d)
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
e)
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
f)
szkolenia okresowego;
16)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
16a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
17)
wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a)
wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b)
przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c)
wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
d)
zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e)
skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
f)
wydania karty kwalifikacji kierowcy;
18)
dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
19)
dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;
20)
dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;
20a)
dotyczące kursu kwalifikacyjnego, szkolenia okresowego oraz modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
21)
dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;
22)
dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - jeżeli są wymagane;
23)
o egzaminach państwowych;
24)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
6. 
W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-10, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;
5)
dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;
6)
datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
7)
datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.
7. 
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11-13, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5)
o wpisach i skreśleniach.
7a. 
W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
adres siedziby albo oddziału terenowego;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
numer rozpoznawczy;
5)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.
7b. 
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;
4)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5)
o wpisach i skreśleniach.
8. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7-12 i 14-26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18-24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
167 W obecnym brzmieniu art. 105 ust. 1 nie zawiera punktów.