Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1123

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2023 r.

USTAWA
z dnia 26 maja 2023 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053 i 1088) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8:
a)
w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ", za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, " zastępuje się wyrazami "za opłatą",
b)
w ust. 5 skreśla się wyrazy "i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, ";
2)
w art. 73c:
a)
w ust. 6 uchyla się pkt 5,
b)
w ust. 8 wyrazy "ust. 6 pkt 4-6" zastępuje się wyrazami "ust. 6 pkt 4 i 6";
3)
w art. 75 w ust. 2:
a)
w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej",
b)
w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "oraz opłatę ewidencyjną";
4)
w art. 80d:
a)
ust. 3a i 3aa otrzymują brzmienie:

"3a. Zakład ubezpieczeń obowiązany do uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

1) uiszcza opłatę ewidencyjną na rachunek bankowy Funduszu nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) sporządza sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych zawierające informację o liczbie zawartych przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, wysokość jednostkowej opłaty ewidencyjnej, informację o wartości uiszczonych opłat ewidencyjnych, informację dotyczącą uiszczonych odsetek za zwłokę od tych opłat, informacje dotyczące zapłaty należności, dane indentyfikacyjne zakładu ubezpieczeń składającego sprawozdanie oraz w przypadku nadpłaty lub niedopłaty informację o korekcie sprawozdania;

3) przekazuje sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

3aa. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3a pkt 3, zakład ubezpieczeń przekazuje w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie rzadziej niż raz na kwartał.",

b)
w ust. 3b skreśla się wyrazy "przekazanych lub",
c)
w ust. 3c wyrazy "opłat ewidencyjnych" zastępuje się wyrazami "opłaty ewidencyjnej",
d)
w ust. 4:
uchyla się pkt 2, 2a, 4 i 4a,
w pkt 5 skreśla się wyrazy "przekazywanych lub",
e)
w ust. 4a wyrazy "należnych opłat ewidencyjnych" zastępuje się wyrazami "należnej opłaty ewidencyjnej",
f)
uchyla się ust. 6,
g)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie może być wyższa niż 0,1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.",

h)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

2) termin uiszczania opłaty ewidencyjnej przez zakłady ubezpieczeń zobowiązane do uiszczania tej opłaty,

3) termin, sposób i częstotliwość przekazywania sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych,

4) wzór sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych

- biorąc pod uwagę koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, prawidłowość uiszczania opłat ewidencyjnych, aktualność informacji zawartych w przekazywanych sprawozdaniach oraz potrzebę zapewnienia ujednolicenia i przejrzystości przekazywanych informacji.",

i)
uchyla się ust. 8;
5)
w art. 80t:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Starosta właściwy ze względu na siedzibę albo oddział podmiotu uprawnionego, na wniosek tego podmiotu, wydaje za opłatą decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.",

b)
w ust. 3 w pkt 4 skreśla się wyrazy "oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne",
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Opłatę za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych pobiera starosta.";

6)
w art. 80za w części wspólnej wyrazy ", za opłatą oraz opłatą ewidencyjną, " zastępuje się wyrazami "za opłatą";
7)
w art. 81b w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz opłaty ewidencyjnej";
8)
w art. 83:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i opłaty ewidencyjnej, ",
b)
w ust. 1b wyrazy "opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie bezgotówkowym za ich uiszczenie" zastępuje się wyrazami "opłaty, o której mowa w ust. 1, w obrocie bezgotówkowym za jej uiszczenie",
c)
w ust. 1c wyrazy "Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone" zastępuje się wyrazami "Opłata, o której mowa w ust. 1, może być uiszczona",
d)
uchyla się ust. 1d;
9)
w art. 100aa:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) wynikające z zakresu złożonego przez wykładowcę egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

7) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w których prowadzi szkolenie;

8) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

9) o wpisach i skreśleniach.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6e w brzmieniu:

"6a. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) o uprawnieniach do egzaminowania oraz dokumentach je stwierdzających;

7) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony;

8) o wpisach i skreśleniach.

6b. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 7, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) numer prawa wykonywania zawodu;

7) adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania;

8) o posiadaniu prawa do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

9) o uprawnieniach do orzekania;

10) o wpisach i skreśleniach.

6c. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania;

7) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

8) o uprawnieniach do orzekania;

9) o wpisach i skreśleniach.

6d. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 9, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych;

7) o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;

8) oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym prowadzi szkolenie;

9) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

10) o wpisach i skreśleniach.

6e. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 10, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny;

5) adres zamieszkania;

6) o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;

7) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;

8) o wpisach i skreśleniach.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;

6) poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których podmiot może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

7) adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;

8) imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu;

9) o wpisach i skreśleniach.",

d)
po ust. 7 dodaje się ust. 71 i72 w brzmieniu:

"71. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 12, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;

6) imię i nazwisko psychologa uprawnionego do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wraz z jego numerem ewidencyjnym;

7) numer ewidencyjny przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

8) numer ewidencyjny pracowni psychologicznej;

9) o wpisach i skreśleniach.

72. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 13, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

6) zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

7) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi;

8) numer ewidencyjny;

9) o wpisach i skreśleniach.",

e)
ust. 7b otrzymuje brzmienie:

"7b. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) - o ile posiada;

5) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia;

6) numer ewidencyjny;

7) o wpisach i skreśleniach.",

f)
w ust. 8 wyrazy "o których mowa w ust. 4 pkt 7-12 i 14-26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18-24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 4 pkt 7-12 i 14-26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18-24, ust. 7 pkt 9, ust. 71 pkt 9, ust. 72 pkt 9, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 7";
10)
w art. 100ac:
a)
w ust. 1 pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

"8) starosta - w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 4 pkt 16-19 i 21 oraz ust. 6 i 6e,

b) art. 100aa ust. 7;

9) wojewoda - w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz w ust. 6d,

b) art. 100aa ust. 72 i ust. 7b;

10) marszałek województwa - w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 6a-6c,

b) art. 100aa ust. 71 i ust. 7a;",

b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7-12a i 14-22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18-24, ust. 6 pkt 9, ust. 6a pkt 6 i 8, ust. 6b pkt 9 i 10, ust. 6c pkt 8 i 9, ust. 6d pkt 7 i 10, ust. 6e pkt 6 i 8, ust. 7 pkt 8, ust. 71 pkt 9, ust. 72 pkt 9, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 7, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 15, wprowadzają dane do ewidencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650).";

11)
w art. 150 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760 i 919) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5c w ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;",

b)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) osoby, o których mowa w pkt 4, spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 2-4.";

2)
w art. 6 w ust. 1 w pkt 2:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz:",

b)
w lit. d wyrazy "art. 39a ust. 1 pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "art. 39a ust. 1 pkt 2-4";
3)
w art. 8:
a)
w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4;",

b)
w ust. 5:
w pkt 2 wyrazy "pkt 4 i 5" zastępuje się wyrazami "pkt 3a, 4 i 5",
w pkt 3 wyrazy "pkt 1, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 3a, 4 i 5";
4)
w art. 13b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku rozliczania opłaty za przewóz osób przy użyciu aplikacji mobilnej, o której mowa w ust. 1, kierowca, na żądanie uprawnionego organu kontroli, jest obowiązany okazywać i udostępniać urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja mobilna, do kontroli w zakresie spełnienia wymagań dla aplikacji mobilnej określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określonych w przepisach o podatku od towarów i usług.";

5)
w art. 27b:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"weryfikacji, czy przedsiębiorca, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób, posiada odpowiednią licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1, oraz wypis lub wypisy z tej licencji dla pojazdu lub pojazdów, którymi są realizowane przewozy zlecane przez pośrednika, nie później niż:",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) weryfikacji spełnienia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, jeżeli gmina, na której terenie przewóz jest wykonywany, wprowadziła takie przepisy;",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) podejmowania działań, o których mowa w art. 27e, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób.",

b)
w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) o osobach wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz przedsiębiorcy obejmujące:

a) imię i nazwisko,

b) zdjęcia, o których mowa w art. 27e ust. 5 pkt 1 i ust. 8,

c) odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w art. 27e ust. 2,

d) dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia wykonywania przewozów osób.";

6)
po art. 27d dodaje się art. 27e w brzmieniu:

"Art. 27e. 1. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, o których mowa w art. 27b ust. 4 pkt 4, którym zleca przewóz osób, w zakresie:

1) tożsamości;

2) posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy;

3) niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, następuje przez okazanie przez osobę, o której mowa w art. 27b ust. 4 pkt 4:

1) dokumentu tożsamości - w zakresie ust. 1 pkt 1;

2) dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym - w zakresie ust. 1 pkt 2;

3) zaświadczenia o niekaralności wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem współpracy - w zakresie ust. 1 pkt 3.

3. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób dokonuje w trybie osobistego stawiennictwa.

4. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, następuje dodatkowo przez porównanie danych zawartych w wydanym w kraju prawie jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z danymi udostępnionymi na podstawie art. 100ar ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób.

5. Dokonanie weryfikacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób potwierdza przez:

1) wykonanie zdjęcia osoby, o której mowa w art. 27b ust. 4 pkt 4, umożliwiającego ustalenie wizerunku twarzy tej osoby;

2) odwzorowanie cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 2.

6. Dokonanie weryfikacji, o której mowa w ust. 4, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób potwierdza przez wygenerowanie raportu z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 100ar ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

7. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób weryfikuje, w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie wykonywania przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, co najmniej raz na 50 przewozów, jednak nie rzadziej niż raz na 7 dni, czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono.

8. Czynność, o której mowa w ust. 7, jest potwierdzana w postaci zdjęcia przedstawiającego wizerunek twarzy osoby wykonującej przewóz osób, o której mowa w art. 27b ust. 4 pkt 4.

9. Przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób przetwarzają informacje dotyczące osób, o których mowa w ust. 1, w tym:

1) dane osobowe zawarte w dokumencie tożsamości, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

2) informacje zawarte w dokumencie stwierdzającym posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,

3) informacje zawarte w zaświadczeniu o niekaralności, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,

4) zdjęcia, o których mowa w ust. 5 i 8,

5) informacje niebędące danymi osobowymi mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z ich usług w trakcie przewozu

- przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym osoba, której dotyczą przetwarzane informacje, zakończyła współpracę z danym przedsiębiorcą prowadzącym pośrednictwo przy przewozie osób.

10. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób może na wniosek innego przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób przekazać temu przedsiębiorcy informacje, o których mowa w ust. 9, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób. Informacje przedsiębiorca przekazuje w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest obowiązany na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do przekazania informacji o tym, czy dokonał weryfikacji, o której mowa w ust. 1 i 7, oraz o wyniku tej weryfikacji.";

7)
w art. 39a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a w przypadku osób, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym stwierdzone w wydanym w kraju prawem jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;";

8)
w art. 39g:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.",

b)
w ust. 9 uchyla się pkt 2,
c)
w ust. 10 uchyla się pkt 2;
9)
w art. 87:
a)
w ust. 1 w pkt 2 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) urządzenie, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna, o której mowa w art. 13b ust. 1 - w przypadku rozliczania opłaty za przewóz osób przy użyciu tej aplikacji;",

b)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "licencję albo";
10)
w art. 92a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie, z tym że:

1) przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 złotych do 1 000 000 złotych za każde naruszenie;

2) przedsiębiorca wykonujący krajowy transport drogowy, o którym mowa w art. 5b ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do 120 000 złotych za każde naruszenie.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Suma kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej, nie może przekroczyć kwoty 12 000 złotych, z tym że:

1) przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 złotych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej;

2) przedsiębiorca wykonujący krajowy transport drogowy, o którym mowa w art. 5b ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do 120 000 złotych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej.",

c)
w ust. 5 w pkt 6 liczbę "100 000" zastępuje się liczbą "1 500 000";
11)
po art. 95e dodaje się art. 95f w brzmieniu:

"Art. 95f. 1. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób, który nie dopełnia obowiązku weryfikacji, o której mowa w art. 27e ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 złotych.

2. W przypadku stwierdzenia, że po nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób ponownie nie dopełnia obowiązku weryfikacji, o której mowa w art. 27e ust. 1, kara pieniężna wynosi 50 000 złotych.

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakłada w drodze decyzji administracyjnej Główny Inspektor Transportu Drogowego.";

12)
w załączniku nr 1 w lp. 8 po pkt 8.6. dodaje się pkt 8.7. w brzmieniu:
8.7. Nieokazanie i nieudostępnienie do kontroli urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna, o której mowa w art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1)2000
13)
w załączniku nr 3 w lp. 2:
a)
pkt 2.17.-2.21. otrzymują brzmienie:
2.17. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób z naruszeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym1)100 000
2.18. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób z naruszeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o transporcie drogowym1)500 000
2.19. Nieprzekazanie w wymaganym terminie uprawnionym organom co najmniej jednej z informacji, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym1), lub wyniku weryfikacji, o której mowa w tym przepisie200 000
2.20. Przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób przewozu osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1), lub z naruszeniem art. 5e tej ustawy500 000
2.21. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym1)500 000
b)
pkt 2.23. otrzymuje brzmienie:
2.23. Rozliczanie opłaty za przewóz osób na podstawie aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1), niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13b ust. 4 oraz wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania12 000
c)
po pkt 2.23. dodaje się pkt 2.24.-2.28. w brzmieniu:
2.24. Ponowne stwierdzenie prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym1)1 000 000
2.25. Ponowne stwierdzenie wykonywania transportu drogowego bez wymaganej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1)120 000
2.26. Przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1)100 000
2.27. Ponowne przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1)1 000 000
2.28. Nieokazanie i nieudostępnienie do kontroli urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna, o której mowa w art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1)12 000

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 i 2640) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład ubezpieczeń uiszcza opłatę ewidencyjną w wysokości określonej w przepisach o ruchu drogowym.".

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) po art. 4 dodaje się art. 4a i art. 4b w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować swoje zadania przy pomocy instytucji gospodarki budżetowej, wobec której wykonuje funkcje organu założycielskiego.

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, może być finansowana ze środków określonych w:

1) umowie, przewidującej:

a) wynagrodzenie za wykonywanie tych zadań, w tym udzielenie zaliczki,

b) rozliczenie na podstawie poniesionych kosztów i rozsądnego zysku;

2) innej umowie;

3) dotacji celowej udzielanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze zarządzenia, sposób nadzoru i rozliczania realizacji zadań powierzonych w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mając na względzie prawidłowość ich realizacji.

4. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, o przeznaczeniu zysku netto decyduje minister właściwy do spraw informatyzacji po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego tej instytucji. Przepis art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wydać wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych stanowiących zysk netto, o którym mowa w ust. 4, lub zgromadzonych na funduszu zapasowym tej jednostki, na rzecz Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088 i 1123).

6. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub minister kierujący działem administracji rządowej, za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji, może powierzyć realizację swoich zadań z zakresu informatyzacji instytucji, o której mowa w ust. 1, udzielając dotacji celowej.

Art. 4b. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może upoważnić do wykonywania zadań w jego imieniu dyrektora instytucji, o której mowa w art. 4a ust. 1.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje uprawnienie do udzielania dalszych upoważnień osobom zatrudnionym w tej instytucji.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane na piśmie w drodze imiennego upoważnienia lub upoważnienia stanowiskowego.

4. W przypadku wątpliwości co do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, lub jego zakresu minister właściwy do spraw informatyzacji może potwierdzić ważność podjętych czynności.".

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 uchyla się pkt 2;
2)
w art. 10 w ust. 1, w art. 16 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w art. 28 w ust. 8, w art. 31 w ust. 3, w art. 33 w ust. 2 w pkt 1, w art. 38 w ust. 2 w pkt 1, w art. 58 w ust. 2 w pkt 1, w art. 77 w ust. 2 w pkt 1, w art. 85 w ust. 8, w art. 87 w ust. 3 w pkt 1, w art. 102 w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 109 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 115 w ust. 6 oraz w art. 117 w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej";
3)
w art. 10 w ust. 6, w art. 15a w ust. 9, w art. 16 w ust. 6, w art. 28 w ust. 12, w art. 31 w ust. 8, w art. 33 w ust. 5, w art. 38 w ust. 4, w art. 58 w ust. 6, w art. 77 w ust. 4, w art. 85 w ust. 10, w art. 87 w ust. 5, w art. 109 w ust. 7, w art. 115 w ust. 8 oraz w art. 117 w ust. 8 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, ";
4)
w art. 13 w ust. 6 w zdaniu pierwszym, w art. 14 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w art. 16 w ust. 5 w zdaniu pierwszym, w art. 18 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 103 w ust. 3 w zdaniu pierwszym oraz w art. 109 w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy ", oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej";
5)
w art. 15 w ust. 5 skreśla się wyrazy ", oraz opłatę ewidencyjną";
6)
w art. 15a w ust. 8 skreśla się wyrazy "oraz opłatę ewidencyjną";
7)
w art. 28:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.",

b)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Informacja, o której mowa w ust. 10, jest przekazywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców.";

8)
w art. 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

9)
w art. 33 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ewidencja instruktorów jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

10)
w art. 38 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ewidencja wykładowców jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

11)
w art. 58 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ewidencja egzaminatorów jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

12)
w art. 77:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ewidencja uprawnionych lekarzy jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.",

b)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Uprawniony lekarz ma obowiązek przekazania marszałkowi województwa informacji o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-7, w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.";

13)
w art. 85 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest prowadzony w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

14)
w art. 86 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

15)
w art. 87 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

16)
w art. 98 w ust. 5 w pkt 1, 1a i 2a wyrazy "2 lat" zastępuje się wyrazami "1 roku";
17)
w art. 101:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b)
w ust. 2 uchyla się pkt 2,
c)
w ust. 3 uchyla się pkt 2;
18)
w art. 102 po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

"2b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7, zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje automatycznie przez odnotowanie zwrotu przez administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców w systemie teleinformatycznym obsługującym tę ewidencję, po upływie okresu, o którym mowa odpowiednio w ust. 1c lub 1d.

2c. Warunkiem automatycznego zwrotu, o którym mowa w ust. 2b, jest uprzednie przekazanie do centralnej ewidencji kierowców przez organ, który wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, daty początku i końca okresu zatrzymania.";

19)
w art. 103 w ust. 3a w zdaniu trzecim skreśla się wyrazy ", oraz opłaty ewidencyjnej";
20)
w art. 115 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia nauki jazdy jest prowadzony w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

21)
w art. 116 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

22)
w art. 117 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Ewidencja instruktorów techniki jazdy jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.";

23)
w art. 124 w ust. 3 wyrazy "opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa" zastępuje się wyrazami "opłaty za wymianę prawa jazdy, o której mowa";
24)
w art. 138a:
a)
uchyla się ust. 1;
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikaty określające zakres i termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5-15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.";

25)
w art. 138b:
a)
ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 58 ust. 2, art. 77 ust. 2, art. 87 ust. 3 i art. 117 ust. 3, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a ust. 2 odpowiednio w zakresie art. 33 ust. 3 i 3a, art. 38 ust. 3 i 3a, art. 58 ust. 3, art. 77 ust. 3, art. 87 ust. 4 i art. 117 ust. 6, w tym w zakresie danych o wpisach i skreśleniach.

1a. Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 1, art. 86 ust. 4 i art. 116 ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ust. 1, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a ust. 2 odpowiednio w zakresie art. 28 ust. 7, art. 30 ust. 2 i 3, art. 85 ust. 7, art. 86 ust. 4, art. 115 ust. 5 i art. 116 ust. 4, w tym w zakresie danych o wpisach i skreśleniach.",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a ust. 2, w zakresie art. 39g ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w tym dane o wpisach i skreśleniach.".

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 25:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b)
uchyla się ust. 2;
2)
w art. 27 uchyla się ust. 6;
3)
w art. 39 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i uiszczenia opłaty ewidencyjnej związanej z jego wydaniem".

W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. W okresie od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających funkcjonowanie profilu kandydata na kierowcę i profilu kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców określonego w komunikacie, o którym mowa w ust. 2, do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy zmienianej w art. 1, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 1:

1) profil kandydata na kierowcę, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie:

a) identyfikatora jednostki podziału terytorialnego kraju,

b) daty utworzenia profilu,

c) unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę,

d) imienia i nazwiska,

e) daty i miejsca urodzenia,

f) fotografii,

g) numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy państwa, które wydało ten dokument,

h) obywatelstwa,

i) wzoru podpisu,

j) adresu zamieszkania, w tym:

– ulicy, numeru budynku, numeru lokalu,

– miejscowości,

– kodu pocztowego,

k) numeru telefonu, adresu e-mail - jeżeli zostały podane we wniosku,

l) wskazania, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę,

m) numeru, daty wydania prawa jazdy oraz kategorii prawa jazdy - jeżeli posiada,

n) numeru i daty wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem - jeżeli posiada,

o) numeru, daty wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, terminu następnego badania, wynikających z niego ograniczeń oraz zakresu kategorii prawa jazdy, którego ono dotyczy,

p) numeru, daty wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kiero wania pojazdami, terminu następnego badania oraz zakresu kategorii prawa jazdy, którego ono dotyczy - jeżeli jest wymagane,

q) wskazania, czy wniosek dotyczy:

– wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

– przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,

– wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

– zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,

– skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

r) informacji o okresie i zakresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

s) informacji o okresie i zakresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy,

t) informacji, czy rozpoczęto szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej,

u) kodów ograniczeń wynikających z orzeczeń lekarskich,

v) kodów ograniczeń wynikających z posiadanego prawa jazdy,

w) informacji o ukończonym szkoleniu dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - jeżeli jest w dokumentach kierowcy,

x) informacji o zgodach, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 - jeżeli są wymagane,

y) informacji o wyniku egzaminu państwowego, w tym informacji o niestawieniu się na egzamin,

z) informacji o posiadanej kwalifikacji wstępnej lub wstępnej uzupełniającej,

2) profil kierowcy zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie:

a) identyfikatora jednostki podziału terytorialnego kraju,

b) daty utworzenia profilu,

c) unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego,

d) imienia i nazwiska,

e) daty i miejsca urodzenia,

f) fotografii,

g) numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy państwa, które wydało ten dokument,

h) obywatelstwa,

i) wzoru podpisu,

j) adresu zamieszkania, w tym:

– ulicy, numeru budynku, numeru lokalu,

– miejscowości,

– kodu pocztowego,

k) numeru telefonu, adresu e-mail - jeżeli zostały podane we wniosku;

l) wskazania, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:

– prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:

–– C1, C1+E, C i C+E czy

–– D1, D1+E, D i D+E,

– kwalifikacji wstępnej,

– kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,

– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

– szkolenia okresowego,

m) numeru, daty wydania i daty ważności prawa jazdy oraz kategorii prawa jazdy,

n) numeru, daty wydania karty kwalifikacji kierowcy oraz kategorie prawa jazdy - jeżeli posiada kartę kwali fikacji kierowcy,

o) typu dokumentu,

p) numeru, daty wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz terminu następnego badania,

q) numeru, daty wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz terminu następnego badania,

r) informacji o ukończonej kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego,

s) informacji o wyniku testu kwalifikacyjnego, w tym informacji o niestawieniu się na test,

t) informacji o posiadanej kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

u) nazwy podmiotu prowadzącego szkolenie,

v) numeru ośrodka szkolenia,

w) numeru kursu lub szkolenia,

x) rodzaju ukończonego kursu,

y) zakresu ukończonego kursu lub szkolenia,

z) daty i godziny rozpoczęcia kursu lub szkolenia,

za) miejsca rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach kursu i szkolenia, zb) daty zakończenia kursu lub szkolenia,

zc) daty i godziny rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego,

zd) miejsca rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego,

ze) informacji o prowadzeniu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego oraz modułu szkolenia okresowego w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu,

zf) tytułu modułu szkolenia okresowego,

zg) daty wydania, numeru i zakresu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,

zh) daty ukończenia modułu szkolenia okresowego,

zi) numeru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie modułu szkolenia okresowego, zj) numeru technicznego identyfikującego wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, zk) numeru technicznego identyfikującego okręgową komisję egzaminacyjną,

zl) daty wydania, numeru, rodzaju i zakresu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

zm) daty cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej

- funkcjonują w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, o której mowa w art. 100a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających funkcjonowanie profilu kandydata na kierowcę i profilu kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.

3. Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w ust. 2, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone w wygenerowanych i aktualnych do czasu nabycia uprawnień do kierowania pojazdami profilach kandydata na kierowcę oraz profilach kierowcy zawodowego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wytwórcy praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 16a ustawy zmienianej w art. 2.

Art. 13b. Organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 1, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane i informacje zgromadzone w wygenerowanych profilach kandydata na kierowcę oraz profilach kierowcy zawodowego i nieprzekazane na podstawie art. 13a ust. 3, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wytwórcy praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 16a ustawy zmienianej w art. 2.".

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715) w art. 17:

1)
w ust. 1:
a)
w zdaniu pierwszym wyrazy "pojazdami silnikowymi oraz motorowerami" zastępuje się wyrazami "pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami",
b)
w zdaniu drugim wyrazy "pojazdem silnikowym lub motorowerem" zastępuje się wyrazami "pojazdem silnikowym, motorowerem lub tramwajem";
2)
w ust. 2 i 3 wyrazy "2 lat" zastępuje się wyrazami "1 roku";
3)
uchyla się ust. 6;
4)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6f w brzmieniu:

"6a. Osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

6b. Szkolenie organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na warunkach, w sposób i według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

6c. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 6a, wydając uczestniczącej w nim osobie zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6d. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Nie odejmuje się punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, o której mowa w ust. 3, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

6e. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6f. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.";

5)
w ust. 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) warunki i sposób oraz program szkolenia, o którym mowa w ust. 6a;

6) wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 6a.".

Do pobierania, przekazywania lub uiszczania opłat ewidencyjnych, o których mowa w art. 80d ust. 4 pkt 2-4a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu w dotychczasowym, oraz odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 80d ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do dnia wejścia w życie przepisów dotyczących weryfikacji w zakresie krajowego prawa jazdy osób, o których mowa w art. 27b ust. 4 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 2, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób weryfikuje dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, o którym mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 5, przez dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 27e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, osób wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz tego przedsiębiorcy.

Do sporządzania i przekazywania miesięcznych sprawozdań z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych, o których mowa w art. 80d ust. 4 pkt 2-4a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, za okres miesiąca poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób, o którym mowa w art. 27b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonuje weryfikacji, o której mowa w art. 27e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, osób wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz tego przedsiębiorcy, z którymi rozpoczął współpracę przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Do postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1. 
Licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. 
Przedsiębiorcy posiadający licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Przedsiębiorcy posiadający licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2, wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. 
Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub 3, dokonuje ich weryfikacji, w wyniku której:
1)
w przypadku stwierdzenia braków formalnych w zakresie tych dokumentów wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania albo
2)
informuje przedsiębiorcę o spełnieniu wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. 
W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.
1. 
Przedsiębiorcy posiadający licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, spełniający w dniu wejścia w życie ustawy wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą prowadzić działalność do upływu okresu, na który zostały udzielone licencje.
2. 
Przedsiębiorcy posiadający licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2, spełniający w dniu wejścia w życie ustawy wymagania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą prowadzić działalność do upływu okresu, na który zostały udzielone licencje.

Do postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do ujawnionych naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego w trakcie kontroli przeprowadzonej przed dniem wejścia w życia niniejszej ustawy popełnionych przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikaty określające termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji i rejestrów, o których mowa:
2)
w art. 39g ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2

- w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców oraz gromadzenie w centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5-15 ustawy zmienianej w art. 1.

2. 
Komunikaty ogłasza się w terminie co najmniej 30 dni przed dniem określonym w tych komunikatach.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 6, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1.  1
 Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:
1)
usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
2)
zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego

- zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. 
Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.

Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczny zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 102 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 5, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 2 pkt 1-5, pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2-11, oraz pkt 9-13, art. 5 pkt 16, art. 10 oraz art. 13-15, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art. 2 pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 2 i pkt 7, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3)
art. 1 pkt 9 i 10, art. 2 pkt 8 lit. a, art. 5 pkt 7-15 oraz pkt 20-22, które wchodzą w życie w dniu określonym w komu nikacie, o którym mowa w art. 18;
4)
art. 5 pkt 18, który wchodzi w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21;
5)
art. 8, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.
1 Z dniem 17 września 2023 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające:

1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - w zakresie osób wpisanych do ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami naruszających przepisy ruchu drogowego, po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie albo po upływie 1 roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie, w przypadku nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,

2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - w zakresie wynikającym z odbycia szkolenia organizowanego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

- zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1234 i 1723) w brzmieniu nadanym przez art. 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123), zgodnie z komunikatem z dnia 24 sierpnia 2023 r. (M.P.2023.904).