Art. 8. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 8. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W sprawach dotyczących zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu art. 29 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane nie stosuje się.";

2)
użyte w art. 8 w ust. 1a, w art. 9 w ust. 1a oraz w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 i 2 w różnym przypadku wyrazy "projekt budowlany" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany".