[Czynności organu administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę] - Art. 11. -... - Dz.U.2020.764 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Czynności organu administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę] - Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.764 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2020 r.
Art.  11.  [Czynności organu administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę]
1. 
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu budowlanego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) 6
 zgodność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami aktów prawa miejscowego;
2) 7
 kompletność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego;
3)
wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane;
4)
posiadanie opinii Zespołu Opiniowania Dokumentacji.
2. 
W sprawach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektów budowlanych przepisów art. 35 i art. 39 ustawy - Prawo budowlane nie stosuje się.
6 Art. 11 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.
7 Art. 11 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.