[Odbudowy niewymagające pozwolenia na budowę; obowiązek zgłoszenia odbudowy] - Art. 7. - Szczególne zasady odbudowy, remontów i... - Dz.U.2020.764 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Odbudowy niewymagające pozwolenia na budowę; obowiązek zgłoszenia odbudowy] - Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.764 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2020 r.
Art.  7.  [Odbudowy niewymagające pozwolenia na budowę; obowiązek zgłoszenia odbudowy]
1. 
Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:
1)
obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym, określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
2)
budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych;
3)
obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu.
2. 
Zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga odbudowa obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych.
3. 
Odbudowa obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenach Pomników Zagłady lub ich stref ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120), wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
4.  2
 W sprawach dotyczących zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu art. 29 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane nie stosuje się.
2 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.