[Dokumenty dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę] - Art. 9. - Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów... - Dz.U.2020.764 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Dokumenty dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę] - Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.764 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2020 r.
Art.  9.  [Dokumenty dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę]
1. 
Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu dołącza się projekt architektoniczno-budowlany oraz szkic usytuowania obiektu sporządzone w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
1a.  4
 Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego odbudowy obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. b, dołącza się projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
2. 
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego dołącza się:
1)
zgodę właściciela obiektu;
2)
szkic usytuowania obiektu;
3)
opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4)
opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5)
w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
2a. 
Odbudowa obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a, nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), o ile zachowane są parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu.
3. 
W sprawach dotyczących wniosków o pozwolenie na budowę lub na rozbiórkę obiektów budowlanych przepisów art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane nie stosuje się.
4 Art. 9 ust. 1a zmieniony przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.