Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

USTAWA
z dnia 4 października 2018 r.
o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio lub przy pomocy:

1) sekretarza stanu lub sekretarzy stanu;

2) podsekretarza stanu lub podsekretarzy stanu;

3) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

4) Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;

5) Dyrektora Generalnego.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister Obrony Narodowej stwierdzi, w drodze zarządzenia, osiągnięcie pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.";

2) w art. 5 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 2 i 3,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.";

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. W czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.";

4) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia dowodzi Siłami Zbrojnymi przy pomocy dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.";

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

1) dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;

2) planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;

3) planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi;

4) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych;

5) przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa;

6) określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych;

7) zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej;

8) programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;

9) programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych;

10) planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych;

11) reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;

12) doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;

13) przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;

14) ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednostek jemu podporządkowanych, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przy pomocy jednostki wskazanej, w drodze decyzji, przez Ministra Obrony Narodowej.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11b w ust. 2 uchyla się pkt 1;
2) w art. 13c ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podlega bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.".

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.