[Zakres działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego] - Art. 8. - Urząd Ministra Obrony Narodowej. - Dz.U.2022.1438 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Zakres działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego] - Urząd Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1438 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  8.  [Zakres działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego]
1. 
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:
1)
dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;
2)
planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
3)
planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi;
4)
planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych;
5)
przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa;
6)
określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych;
7)
zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
8)
programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
9)
programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych;
10)
planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych;
11)
reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
12)
doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
13)
przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;
14)
ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
2. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednostek jemu podporządkowanych, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przy pomocy jednostki wskazanej, w drodze decyzji, przez Ministra Obrony Narodowej.