Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  3. 
1.  Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio lub przy pomocy:
1) sekretarza stanu lub sekretarzy stanu;
2) podsekretarza stanu lub podsekretarzy stanu;
3) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
4) Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej;
5) Dyrektora Generalnego.
2.  W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni wyznaczony sekretarz stanu lub podsekretarz stanu na podstawie pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Ministra.
3.  Minister Obrony Narodowej stwierdzi, w drodze zarządzenia, osiągnięcie pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.