Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  5. 
1.  Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio:
1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.
2.  Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978, z późn. zm.) oraz Żandarmeria Wojskowa na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 650, 1544 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53).