Określenie podmiotu właściwego do współpracy z Centrum Analiz Wywiadowczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.4.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 55/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie określenia podmiotu właściwego do współpracy z Centrum Analiz Wywiadowczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Służba Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 2 pkt 12 i art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.*), w związku z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 49) oraz § 1 pkt 11 lit f, § 2 pkt 1, pkt 4 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), a także uwzględniając decyzję Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Nr MC 534 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Analiz Wywiadowczych oraz pkt 7.1, pkt 10.1 i pkt 10.5 porozumienia w sprawie utworzenia Centrum Analiz Wywiadowczych z dnia 5 października 2006 r. ustala się, co następuje:

1.
Szef Służby Wywiadu Wojskowego:
1)
jest właściwy i odpowiedzialny za współpracę z Centrum Analiz Wywiadowczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanym dalej "Centrum", a w szczególności za koordynowanie realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu Centrum, jako agendy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
2)
w zakresie swoich kompetencji, typuje, przygotowuje i wyznacza, spośród żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, kandydatów do objęcia stanowisk przeznaczonych dla przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Centrum, których przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji;
3)
w ramach struktury oraz limitu stanowisk służbowych Służby Wywiadu Wojskowego, zorganizuje komórkę organizacyjną lub wyznaczy, spośród żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, osobę odpowiedzialną za koordynację bieżącej współpracy z Centrum;
4)
planuje i realizuje wydatki związane z współpracą z Centrum oraz wykonywaniem uprawnień i obowiązków, o których mowa w ppkt 1, w tym w szczególności wynikających z obowiązku wpłacania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej corocznej składki do budżetu Centrum oraz z udziału w pracach Centrum przedstawiciela Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, posiedzeniach Wysokiego Komitetu do spraw Polityki i Zasobów oraz komitetów technicznych. Do wydatków z tytułu corocznej składki do budżetu Centrum nie wlicza się wydatków osobowych, związanych z pracą przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Centrum;
5)
stosownie do przepisu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, powiadomi Centrum o wstąpieniu Służby Wywiadu Wojskowego w miejsce Wojskowych Służb Informacyjnych.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.