Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.13.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 296/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 czerwca 2008 r.
w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego

Służba Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592) oraz art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1), w związku z pkt 45 decyzji Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2006 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 249 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 289), w celu dostosowania nauczania języków obcych do szczególnych potrzeb Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SWW", ustala się, co następuje:

§  1.
1. W Ośrodku Szkolenia SWW, odbywa się kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników SWW na poziomach 1, 2 i 3, zgodnie z porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001.
2. Na kursy języków obcych w Ośrodku Szkolenia SWW kieruje Szef SWW.
§  2. Komendant Ośrodka Szkolenia SWW:
1) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób, o których mowa w § 1 ust. 1, kierowanych na kursy językowe;
2) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Szefowi SWW:
a) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej SWW obejmujący w szczególności:

– zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej SWW,

– zasady prowadzenia egzaminów,

– zasady przechowywania prac i protokołów egzaminacyjnych,

– wzory dokumentów,

b) zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
c) modele egzaminów ze znajomości języków obcych na poziomach 1, 2 i 3,
d) ramowe programy nauczania dla poszczególnych języków obcych,
e) harmonogram kursów językowych w danym roku,
f) harmonogram sesji egzaminacyjnych w danym roku.
§  3.
1. Osoby składające egzamin ze znajomości języka obcego przed Komisją Egzaminacyjną SWW otrzymują świadectwo określające poziom każdej sprawności językowej.
2. Wzory protokołu z przeprowadzonego egzaminu oraz świadectwa określają odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§  4. Szef SWW, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, kieruje - stosownie do potrzeb - podległych funkcjonariuszy, żołnierzy oraz pracowników SWW na kursy językowe prowadzone w etatowych ośrodkach językowych resortu obrony narodowej lub w ośrodkach zagranicznych.
§  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio przepisy decyzji Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2006 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PROTOKÓŁ Nr ......

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

ŚWIADECTWO Nr ......

grafika