Określenie podmiotu właściwego do współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.4.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 56/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie określenia podmiotu właściwego do współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej

Służba Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 2 pkt 12 i art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.*) w związku z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 49) oraz § 1 pkt 11 lit. f, § 2 pkt 1, pkt 4 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), a także uwzględniając art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 5, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 3-5 i art. 17 wspólnego działania Rady Unii Europejskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L Nr 200 z 25 lipca 2001 r. str. 5) ustala się, co następuje:

1.
Szef Służby Wywiadu Wojskowego:
1)
jest właściwy za współpracę z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, zwanym dalej "Centrum", w szczególności w zakresie realizacji i koordynowania uprawnień i obowiązków wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działalności Centrum, jako agendy Unii Europejskiej;
2)
typuje, przygotowuje i wyznacza, spośród żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, kandydatów do objęcia stanowisk przeznaczonych dla przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w Zarządzie oraz innych organach Centrum, których przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji;
3)
w ramach struktury organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego i w ramach limitu stanowisk służbowych w Służbie Wywiadu Wojskowego, utworzy Narodowy Punkt Kontaktowy, zapewniający i odpowiadający za gromadzenie, analizowanie i przekazywanie właściwym organom, służbom i instytucjom produktów i usług uzyskiwanych z Centrum, mając na uwadze zapewnienie możliwości ich stałego uzyskiwania i wykorzystywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
planuje i realizuje wydatki związane ze współpracą z Centrum oraz z korzystaniem z uprawnień i wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ppkt 1, w szczególności wynikające z obowiązku opłacania przez Rzeczpospolitą Polską corocznej składki do budżetu Centrum;
5)
stosownie do przepisu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, powiadomi Centrum o wstąpieniu Służby Wywiadu Wojskowego w miejsce Wojskowych Służb Informacyjnych.
2.
Traci moc decyzja Nr 308/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej (Dz. Urz. MON. Nr 18, poz. 166).
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.