Art. 5. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2180

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21 ust. 48 otrzymuje brzmienie:

"48. Podatnik nie składa informacji, o której mowa w ust. 46 pkt 1, jeżeli w zeznaniu złożonym za rok podatkowy, w którym korzystał ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 153, poinformował o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów - o imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci.";

2)
w art. 22o w ust. 1 wyrazy "w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu" zastępuje się wyrazami "w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów";
3)
art. 23n otrzymuje brzmienie:

"Art. 23n. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do transakcji kontrolowanych oraz transakcji, innych niż transakcje kontrolowane, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.";

4)
art. 23u otrzymuje brzmienie:

"Art. 23u. Przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio do transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, uwzględniając warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.";

5)
w art. 23 w ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

1) 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

2) 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.";

6)
w art. 23za:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza:

1) 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej,

2) 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

- przy czym przepisy art. 23 w ust. 1 i 3-5, art. 23x, art. 23z pkt 3 i 5-7, art. 23zc ust. 1 oraz art. 23zd stosuje się odpowiednio.",

b)
uchyla się ust. 1a i 1b,
c)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 1a";
7)
w art. 23zc:
a)
w ust. 1a skreśla się wyrazy "i 1a",
b)
w ust. 3a w pkt 2 skreśla się wyrazy "i 1a";
8)
w art. 23ze w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie transakcji wskazanych w tym przepisie.";

9)
w art. 23zf w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie transakcji wskazanych w tym przepisie.";

10)
w art. 26i uchyla się ust. 19;
11)
w art. 30 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "otrzymanych przez emerytów lub rencistów" zastępuje się wyrazami "otrzymanych przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne";
12)
w art. 30f:
a)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną jednostkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. b-d lub pkt 5 lit. b-d, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale, lub co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku;",

b)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. d, nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej.",

c)
ust. 3f otrzymuje brzmienie:

"3f. Wartość bilansową aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b, określa się na ostatni dzień roku podatkowego. Jeżeli przed końcem tego roku podatkowego jednostka zbyła aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów określonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, wartość bilansową zbytych aktywów określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w wartości, o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b, w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym, do całkowitej liczby dni w tym roku.",

d)
po ust. 7b dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

"7c. Dla celów ustalenia dochodu, o którym mowa w ust. 7:

1) uwzględnia się również przychody i koszty przypisane zgodnie z art. 8;

2) nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy, z wyjątkiem określonych w niniejszym artykule.",

e)
w ust. 12:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podatek obliczony zgodnie z ust. 1 przez podatnika z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką kontrolowaną pomniejsza się o podatek zapłacony przez jednostkę zależną na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach lub jednostkach zagranicznych, obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia jednostki zależnej, w części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki zależnej, jeżeli ta jednostka zależna:",

w pkt 2 po wyrazach "art. 3 ust. 1" dodaje się wyrazy "ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych";
13)
w art. 30g:
a)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie ust. 14 podlega zwrotowi na wniosek podatnika bez wydawania decyzji o zwrocie podatku, jeżeli wniosek nie budzi wątpliwości.",

b)
w ust. 16 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy ", o którym mowa w ust. 15";
14)
w art. 30h uchyla się ust. 6;
15)
po art. 31c dodaje się art. 31d w brzmieniu:

"Art. 31d. 1. Jeżeli płatnik pobrał od podatnika zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a i 13-16, nienależnie lub w wysokości większej od należnej, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tego podatku.

2. W przypadku wniosku składanego przed złożeniem przez płatnika rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym przepisu art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

3. Jeżeli prawidłowość wniosku nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, płatnik uwzględnia w składanej deklaracji lub jej korekcie kwotę nadpłaty zwróconej bez wydawania decyzji.

5. Kwotę nadpłaty zwróconą przez organ podatkowy płatnik niezwłocznie przekazuje podatnikowi.

6. Do oprocentowania nadpłaty przepis ust. 5 oraz przepisy art. 78 § 3 pkt 3 lit. a i b Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, oprocentowanie przysługuje, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie określonym w tym przepisie.";

16)
w art. 41:
a)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o rezygnację z ich stosowania.",

b)
ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego wskazanego w art. 44f ust. 15, nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 12, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty (świadczenia) lub postawieniu do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed ich dokonaniem lub postawieniem do dyspozycji.",

c)
ust. 20 otrzymuje brzmienie:

"20. Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, a następnie dokonuje na rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat (świadczeń) z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 lub art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, lub stawia do dyspozycji tego podatnika kolejne pieniądze lub wartości pieniężne ze wskazanych tytułów, płatnik może nie stosować przepisu ust. 12 do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie.",

d)
w ust. 21:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku, o którym mowa w ust. 20, płatnik, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w tym przepisie, składa oświadczenie do organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15, że w momencie dokonania dalszych wypłat (świadczeń) lub postawienia do dyspozycji kolejnych pieniędzy lub świadczeń pieniężnych:",

w pkt 2 skreśla się wyrazy ", w szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44f ust. 4 pkt 4 i 5",
e)
uchyla się ust. 25 i 26,
f)
w ust. 27 wyrazy "ust. 15, 21 i 25" zastępuje się wyrazami "ust. 15 i 21",
g)
w ust. 28 wyrazy "ust. 15, 21 i 25" zastępuje się wyrazami "ust. 15 i 21";
17)
w art. 41d w ust. 9 wyrazy "art. 44f ust. 2, 3, 5-8 i 11" zastępuje się wyrazami "art. 44f ust. 3, 5-8 i 11";
18)
w art. 45b:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "dokumentu elektronicznego",
w pkt 1 wyrazy "art. 30da ust. 14" zastępuje się wyrazami "art. 30da ust. 14, art. 30h ust. 4",
b)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Ustalone wzory dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami "Wzory, o których mowa w ust. 1, ";
19)
w art. 45cd:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, " dodaje się wyrazy "oraz informację, o której mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1, ",
w pkt 1 po wyrazach "informacjach, o których mowa w" dodaje się wyrazy "art. 21 ust. 46 pkt 1, ",
b)
ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nich zmian oznacza złożenie odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania akceptacji.

2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji oznacza złożenie korekty odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania tej akceptacji.",

c)
uchyla się ust. 3,
d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania lub informacji oraz akceptacji zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji podatnik dokonuje za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatnik nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie albo je odrzuci przed tym terminem, składa zeznanie lub informację bez pośrednictwa e-Urzędu Skarbowego.".