Art. 12. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 12. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. W rejestrze umów, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

2)
po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. W rejestrze umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.";

3)
art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 4 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;

2) art. 6 i art. 14a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.".