Art. 28. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  28. 
1.  3
 Podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do prowadzenia ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą nadal je prowadzić na dotychczasowych zasadach, w szczególności z zastosowaniem wzorów tych ksiąg, szczegółowego zakresu danych, które powinny się w nich znajdować, sposobu ich prowadzenia oraz ich rodzajów, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2024 r.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, dla których obowiązek prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 138d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powstanie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.  4
 Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 1381 ustawy zmienianej w art. 1, mogą ją prowadzić na dotychczasowych zasadach, w szczególności z zastosowaniem wzorów tej ewidencji, szczegółowego zakresu danych, które powinny się w niej znajdować, oraz sposobu jej prowadzenia, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2024 r.
4.  5
 Podmioty obowiązane do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 138o ustawy zmienianej w art. 1, mogą ją prowadzić na dotychczasowych zasadach, w szczególności z zastosowaniem wzorów tej dokumentacji, szczegółowego zakresu danych, które powinny się w niej znajdować, sposobu jej prowadzenia oraz jej rodzajów, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2024 r.
3 Art. 28 ust. 1:

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2313) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.

4 Art. 28 ust. 3:

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2313) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.

5 Art. 28 ust. 4:

- zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2313) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.