Art. 138s. - [Delegacja ustawowa - wzory i treść ewidencji, rodzaje dokumentacji i ksiąg kontroli] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  138s.  [Delegacja ustawowa - wzory i treść ewidencji, rodzaje dokumentacji i ksiąg kontroli]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1,
2)
sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138l,
3)
wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2-4,
4)
rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138ď, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób ich prowadzenia,
5)
(uchylony)

– uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy.