Art. 17. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15a w ust. 5 wyrazy "funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, i Policji, " zastępuje się wyrazami "funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz";
2)
w art. 15b w ust. 2 wyrazy "funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i, " zastępuje się wyrazami "funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz";
3)
w art. 15j w ust. 6 wyrazy "kontroli skarbowej" zastępuje się wyrazami "funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej";
4)
w art. 20 w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, organów Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i Policji, a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem.";

5)
w art. 68a w ust. 2 wyrazy "dyrektor izby administracji skarbowej" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
6)
w art. 83 wyrazy "Dyrektor izby administracji skarbowej, o której mowa" zastępuje się wyrazami "Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa";
7)
po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:

"Art. 90a. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego nakładającej karę pieniężną, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję w pierwszej instancji.".