Art. 15j. - [Zakaz posiadania automatów do gier i wyjątki od tego zakazu] - Gry hazardowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.227 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r.
Art.  15j.  [Zakaz posiadania automatów do gier i wyjątki od tego zakazu]
1. 
Zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:
1)
podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
2)
spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
3)
jednostki badającej, o której mowa w art. 23f, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
5)
producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
6)
przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
7)
przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.
2. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązane złożyć wniosek o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.
3. 
Producenci i dystrybutorzy automatów do gier posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani do zgłoszenia prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier, zawieszenia prowadzenia działalności oraz jej zakończenia dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na ich siedzibę, w terminie 14 dni przed odpowiednio rozpoczęciem, zawieszeniem, wznowieniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Do zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy załączyć wykaz zakładów produkcyjnych lub magazynów, w których są przechowywane automaty do gier.
4. 
W przypadku zmiany danych objętych wykazem, o którym mowa w ust. 3, podmiot powiadamia o tych zmianach dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na jego siedzibę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
5. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do prowadzenia ewidencji wyprodukowanych lub magazynowanych automatów do gier. Ewidencja powinna umożliwiać identyfikację wyprodukowanych automatów do gier oraz ustalenie liczby, rodzajów i miejsca magazynowania wyprodukowanych automatów do gier.
6. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do udostępnienia danych objętych ewidencją organom Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Policji, a także sądom i prokuratorom w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
7. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji, uwzględniając potrzebę zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier oraz charakter działalności gospodarczej podmiotu prowadzącego ewidencję.