Art. 15a. - [Rejestracja gości] - Gry hazardowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.227 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r.
Art.  15a.  [Rejestracja gości]
1. 
W ośrodkach gier prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości. Rejestracja jest warunkiem wstępu gości do ośrodka gier.
2. 
W celu dokonania rejestracji osoba kierująca ośrodkiem gier albo upoważniony przez nią pracownik ośrodka sprawdza tożsamość gościa ośrodka gier na podstawie dokumentu potwierdzającego jego wiek i tożsamość.
3. 
Rejestracja gości obejmuje sprawdzenie i zapisanie w rejestrze gości daty i godziny wejścia gościa do ośrodka gier oraz jego danych osobowych, obejmujących:
1)
imię i nazwisko;
2)
rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość;
3)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia;
4)
adres zamieszkania;
5)
obywatelstwo.
4. 
Gość ośrodka gier otrzymuje jednorazową kartę wstępu będącą potwierdzeniem dokonania rejestracji.
5. 
Dane objęte rejestrem gości są udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz, uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje - w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
6. 
Dane objęte rejestrem gości są przechowywane przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rejestracji.