Zmiana rozporządzenia w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1794

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Na podstawie art. 145f pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 416 oraz z 2022 r. poz. 59) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej "oceną", dokonuje pracodawca lub działający z jego upoważnienia Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie albo komendant szkoły policyjnej, w formie rozmowy kwalifikacyjnej, pisemnego testu lub ćwiczeń praktycznych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.