§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1794

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 416 oraz z 2022 r. poz. 59) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej "oceną", dokonuje pracodawca lub działający z jego upoważnienia Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie albo komendant szkoły policyjnej, w formie rozmowy kwalifikacyjnej, pisemnego testu lub ćwiczeń praktycznych.".