§ 5. - Zatrudnianie pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.416 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r.
§  5. 
1.  2
 Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej "oceną", dokonuje pracodawca lub działający z jego upoważnienia Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie albo komendant szkoły policyjnej, w formie rozmowy kwalifikacyjnej, pisemnego testu lub ćwiczeń praktycznych.
2. 
Przy ocenie uwzględnia się wymagania określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent policyjny, zakres zadań kontyngentu, obszar jego działania oraz umiejętności zawodowe kandydata zapewniające wykonanie w kontyngencie określonych dla niego zadań.
3. 
Ocenę wyraża się na piśmie.
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1794) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2023 r.