Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. - Dz.U.2019.2101 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2101

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
uchyla się pozycje 277-281,
b)
w objaśnieniach w tiret trzecim "objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN" uchyla się objaśnienia nr 49-52;
2)
w załączniku nr 2:
a)
uchyla się pozycje 133-136 i pozycję występującą po pozycji 136,
b)
w objaśnieniach w tiret trzecim "objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN" uchyla się objaśnienia nr 14-16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).