Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2510

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1427 i 2493 oraz z 2018 r. poz. 2463) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się § 3a i § 4a;
2)
w § 7 w pkt 1 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.