§ 7. - Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.
§  7.  5
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:
1)
§ 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2) 6
 (uchylony).
5 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2493) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2463) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2018 r.

6 § 7 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2510) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2019 r.