Art. 4. - [Zmiany terytorialne gmin, nadawanie statusu miasta, ustalanie i zmiany nazw gmin] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.713 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r. do: 22 czerwca 2021 r.
Art.  4.  [Zmiany terytorialne gmin, nadawanie statusu miasta, ustalanie i zmiany nazw gmin]
1. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1)
tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice;
2)
nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice;
3)
ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.
2. 
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy.
3. 
Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.
4. 
Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.
5. 
Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.