Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2463

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1427 i 2493) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3a otrzymuje brzmienie:

"§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2020 r. nadaje się status miasta miejscowości Chełmiec - w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.";

2) § 4a otrzymuje brzmienie:

"§ 4a. Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustala się w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec granice miasta Chełmiec obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Chełmiec o powierzchni 564,02 ha, z gminy Chełmiec.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:

1) § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

2) § 3a oraz § 4a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.