Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2493

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 uchyla się pkt 3;
2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nadaje się status miasta miejscowości Chełmiec - w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.";

3)
w § 4 uchyla się pkt 3;
4)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec granice miasta Chełmiec obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Chełmiec o powierzchni 564,02 ha, z gminy Chełmiec.";

5)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 2, § 3a oraz § 4a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.