Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1689

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1802 oraz z 2018 r. poz. 1106) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w pkt 4:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym albo podpisem osobistym",
b) dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo";

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.";

3) w § 8:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z);",

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);",

c) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

"21) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);

22) informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).";

4) w § 10:
a) w pkt 1:
uchyla się lit. d,
dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);",

b) w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).";

5) w § 11:
a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

a) (PIT-36),

b) (PIT-36S),

c) (PIT-36L),

d) (PIT-36LS),

e) (PIT-37),

f) (PIT-38),

g) (PIT-39);",

b) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28S);",

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);",

d) pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie:

"23) informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

24) informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);",

e) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

"25a) informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);",

f) uchyla się pkt 28,
g) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

"37a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);",

h) po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

"40a) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;",

i) w pkt 43 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 44-46 w brzmieniu:

"44) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);

45) informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);

46) deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej.";

6) w § 12 w ust. 2:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "o których mowa w § 11 pkt 2-43" zastępuje się wyrazami "o których mowa w § 11 pkt 2-27 i 29-46",
b) w pkt 5 uchyla się lit. g.