Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1802

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  11.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:
1) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
2) deklaracje dla podatku od towarów i usług:
a) (VAT-7),
b) (VAT-7K),
c) (VAT-8),
d) (VAT-9M);
3) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
4) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
5) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
6) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
7) informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
8) 16  (uchylony);
9) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
10) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);
11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
12) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
13) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
14) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
15) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
16) 17  zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:
a) (PIT-36),
b) (PIT-36S),
c) (PIT-36L),
d) (PIT-36LS),
e) (PIT-37),
f) (PIT-38),
g) (PIT-39);
17) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);
18) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
18a) 18  zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28S);
19) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
20) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
21) 19  deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
22) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
23) 20  informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
24) 21  informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
25) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
25a) 22  informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);
26) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
27) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
28) 23  (uchylony);
29) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
30) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
31) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
32) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
33) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
34) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
35) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);
36) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);
37) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);
37a) 24  zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
38) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
39) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
39a) 25  zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
40) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
40a) 26  podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;
41) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
42) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);
43) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1);
44) 27  informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
45) 28  informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);
46) 29  deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej.
16 § 11 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
17 § 11 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
18 § 11 pkt 18a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
19 § 11 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
20 § 11 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
21 § 11 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
22 § 11 pkt 25a dodany przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
23 § 11 pkt 28 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
24 § 11 pkt 37a dodany przez § 1 pkt 5 lit. g rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
25 § 11 pkt 39a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
26 § 11 pkt 40a dodany przez § 1 pkt pkt 5 lit h rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
27 § 11 pkt 44 dodany przez § 1 pkt 5 lit. i rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
28 § 11 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 5 lit. i rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
29 § 11 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 5 lit. i rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.