Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1802

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
§  2. 
1.  Deklaracje i podania mogą być przesyłane:
1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo
2) przez portal podatkowy, albo
3) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
2.  2  Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
3.  Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-11 A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu.
§  3.  Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
§  4.  Deklaracje i podania mogą być opatrywane:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez ten portal podatkowy, albo
3) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo
4) 3  podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a) portal podatkowy albo
b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo;
c) 4  Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo
5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.
§  5. 
1.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje deklaracji i podań.
2.  5  Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.
§  6.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane:
1) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
2) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
3) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
4) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);
5) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
6) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
7) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);
8) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
9) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
10) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
11) podania w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
§  7.  Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:
1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2) imieniu (pierwszym);
3) nazwisku;
4) dacie urodzenia;
5) identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.
§  8.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane:
1) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
2) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
3) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
4) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
5) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
6) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);
7) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);
8) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);
9) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
10) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
10a) 6  zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
11) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R);
12) 7  zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z);
12a) 8  zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
13) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
14) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);
15) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);
16) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);
17) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;
18) 9  deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14);
19) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
20) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);
21) 10  informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
22) 11  informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).
§  9.  Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:
1) imieniu (pierwszym);
2) nazwisku;
3) adresie poczty elektronicznej;
4) 17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.
§  10.  12  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1) portal podatkowy przez podatnika:
a) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
b) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
c) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),
d) 13  (uchylona);
e) 14  zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
a) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
b) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);
3) 15  Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).
§  11.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:
1) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
2) deklaracje dla podatku od towarów i usług:
a) (VAT-7),
b) (VAT-7K),
c) (VAT-8),
d) (VAT-9M);
3) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
4) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
5) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
6) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
7) informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
8) 16  (uchylony);
9) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
10) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);
11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
12) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
13) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
14) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
15) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
16) 17  zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:
a) (PIT-36),
b) (PIT-36S),
c) (PIT-36L),
d) (PIT-36LS),
e) (PIT-37),
f) (PIT-38),
g) (PIT-39);
17) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);
18) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
18a) 18  zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28S);
19) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
20) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
21) 19  deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
22) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
23) 20  informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
24) 21  informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
25) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
25a) 22  informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);
26) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
27) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
28) 23  (uchylony);
29) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
30) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
31) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
32) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
33) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
34) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
35) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);
36) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);
37) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);
37a) 24  zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
38) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
39) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
39a) 25  zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
40) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
40a) 26  podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;
41) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
42) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);
43) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1);
44) 27  informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
45) 28  informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);
46) 29  deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej.
§  12. 
1.  Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:
1) numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);
2) kwocie podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;
3) kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.
2.  30  Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w § 11 pkt 2-27 i 29-46, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:
1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2) imieniu (pierwszym);
3) nazwisku;
4) dacie urodzenia;
5) kwocie przychodu wykazanej, odpowiednio, w:
a) poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
b) poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,
c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
d) poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,
e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
g) 31  (uchylona),
h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

§  13. 
1.  Deklaracje i podania, o których mowa w § 6, § 8 i § 11, przesyła się, stosując:
1) reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,
2) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,
3) specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań

- dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

2.  Dowód złożenia deklaracji i podań stanowi urzędowe poświadczenie odbioru tworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności oraz umocowania do podpisywania tych dokumentów.
§  14.  Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2, 3 i 5, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
§  15. 
1.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, może być opatrywana informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), przesyłana za okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których termin złożenia informacji upływa począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane:
1) deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 lipca 2016 r.;
2) dotyczące, odpowiednio, wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2015 r.:
a) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),
b) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
3) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), przesyłana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.;
4) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), przesyłana począwszy za II kwartał 2017 r.
§  16.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385 i 550).
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2018 r.
3 § 4 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.

4 § 4 pkt 4 lit. c dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
5 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
6 § 8 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
7 § 8 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
8 § 8 pkt 12a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
9 § 8 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
10 § 8 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
11 § 8 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
12 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2018 r.
13 § 10 pkt 1 lit. d uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
14 § 10 pkt 1 lit. e dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
15 § 10 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
16 § 11 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
17 § 11 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
18 § 11 pkt 18a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
19 § 11 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
20 § 11 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
21 § 11 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
22 § 11 pkt 25a dodany przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
23 § 11 pkt 28 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
24 § 11 pkt 37a dodany przez § 1 pkt 5 lit. g rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
25 § 11 pkt 39a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
26 § 11 pkt 40a dodany przez § 1 pkt pkt 5 lit h rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
27 § 11 pkt 44 dodany przez § 1 pkt 5 lit. i rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
28 § 11 pkt 45 dodany przez § 1 pkt 5 lit. i rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
29 § 11 pkt 46 dodany przez § 1 pkt 5 lit. i rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
30 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
31 § 12 ust. 2 pkt 5 lit. g uchylona przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.