Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1802

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  10.  12  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1) portal podatkowy przez podatnika:
a) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
b) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
c) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),
d) 13  (uchylona);
e) 14  zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
a) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
b) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);
3) 15  Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).
12 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2018 r.
13 § 10 pkt 1 lit. d uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
14 § 10 pkt 1 lit. e dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
15 § 10 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.