Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora. - Dz.U.2023.52 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie art. 180 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1247, 1259 i 2582) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kandydatowi, po okazaniu dokumentu tożsamości, udostępnia się do wglądu w siedzibie prokuratury pracę konkursową oraz protokół przebiegu konkursu.".

Do konkursów ogłoszonych i nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.