§ 13. - Przeprowadzenie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1838

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  13. 
1. 
Prokurator organizujący konkurs umieszcza informację o wynikach konkursu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.
2. 
Informacja o wynikach konkursu zawiera:
1)
imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
2)
rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.
3.  1
 Kandydatowi, po okazaniu dokumentu tożsamości, udostępnia się do wglądu w siedzibie prokuratury pracę konkursową oraz protokół przebiegu konkursu.
1 § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2023 r.