Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1705

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz. U. poz. 1637) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach, w zakresie:

1) planowanych kosztów z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, podlegających zwrotowi i mieszczących się do czasu ich zwrotu w należnościach, planowanych kosztów z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, niepodlegających zwrotowi, oraz planowanych kosztów z tytułu postępowań w sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu, a także planowanych kosztów umorzeń wypłaconych świadczeń pracowniczych,

2) planowanych kosztów bieżących związanych z obsługą Funduszu,

3) planowanych kosztów na wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków Funduszu

- umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje o planowanych przychodach Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach zawierające wstępne kwoty przychodów w każdym roku działalności Funduszu, umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.";

3) w § 4 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczbie, rodzaju i kwotach wypłaconych świadczeń oraz zobowiązaniach zaspokajanych ze środków Funduszu, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowiązań alimentacyjnych - od wypłaconych świadczeń z wniosków indywidualnych, o liczbie osób, którym wypłacono świadczenia ze środków Funduszu, oraz o spłatach lub zwrotach wypłaconych świadczeń, oraz efektach dochodzenia zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń podlegających zwrotowi i kwotach umorzeń środków Funduszu wypłaconych z tytułu świadczeń,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kosztach bieżących na obsługę Funduszu,",

c) część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy. Po upływie roku budżetowego marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu roczną Informację w terminie do 21 dnia miesiąca następującego po upływie roku budżetowego.";

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje miesięczne o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy. Po upływie roku budżetowego roczną informację wraz z jednorazową informacją o stanie należności ogółem, według stanu po aktualizacji na dzień bilansowy, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu do 21 dnia miesiąca następującego po upływie roku budżetowego.";

5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Planowane i zrealizowane przychody, wydatki i koszty Funduszu marszałkowie województw przekazują w informacjach w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.";

6) § 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"§ 15. 1. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, należy sporządzać w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej i przesyłać w terminach wynikających z rozporządzenia na adres siedziby dysponenta Funduszu. Informacje w postaci elektronicznej są przekazywane drogą teletransmisji.

2. Marszałkowie województw mogą przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Informacje sporządzone w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez marszałków województw do właściwych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy z wykorzystaniem wskazanej aplikacji.

§ 16. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, w zakresie przychodów, wydatków oraz kosztów sporządza się w złotych stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.";

7) załączniki nr 1-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanych przez marszałków województw w trakcie prac wynikających z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2019, umożliwiających dysponentowi Funduszu sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu na rok 2019 oraz do ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2017 i informacji sporządzonych za ten rok.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Województwo

........................

CZĘŚĆ A. INFORMACJE O PLANOWANYCH KOSZTACH Z TYTUŁU WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU, PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I MIESZCZĄCYCH SIĘ DO CZASU ICH ZWROTU W NALEŻNOŚCIACH, PLANOWANYCH KOSZTACH Z TYTUŁU WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, ORAZ PLANOWANYCH KOSZTACH Z TYTUŁU POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZWROTU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI FUNDUSZU, A TAKŻE PLANOWANYCH KOSZTACH UMORZEŃ WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

WyszczególnieniePrzewidywane

wykonanie

w ... roku

Projekt planu na ... rokProjekt planu na ... rokProjekt planu na ... rokProjekt planu na ... rok
123456
wynagrodzenia za pracę (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy **)
wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienie od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy **)
wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy **)
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy **)
odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

niedotyczących pracowników (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. d

ustawy**)

ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, przysługujący za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy**)
odszkodowania, o których mowa w art. 361 §1Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy**)
dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i art. 231 Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. g ustawy**)
składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujących od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu (art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy**)
wypłaty na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 674)
z tytułu pożyczki na wypłaty (wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy)na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825, z późn. zm.)
RAZEM
Liczba osób, która skorzysta z wypłaty świadczeń z Funduszu (mieszczących się w należnościach)
na podstawie ustawy**)
na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
wynikające z innych przepisów*)
Koszty z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, niepodlegających zwrotowi
z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych
z tytułu wypłat na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842)
wynikające z innych przepisów*)
Liczba osób, która skorzysta z wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi
z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych
z tytułu wypłat na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
wynikające z innych przepisów*)
Koszty z tytułu postępowań w sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu
Koszty planowanych umorzeń z tytułu wypłaconych świadczeń*)

*) wraz z omówieniem

**) ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.).

Sporządził: Zatwierdził:

CZĘŚĆ B INFORMACJE O PLANOWANYCH KOSZTACH BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ FUNDUSZU*)

Paragraf klasyfikacji budżetowejWyszczególnienieprzewidywane wykonanie w roku ....projekt planu na rok ...projekt planu na rok ...projekt planu na rok ...projekt planu na rok ...
123456
Wynagrodzenia
Pochodne
Koszty rzeczowe
Razem
Przeciętne zatrudnienie w roku (liczba pracowników, których wynagrodzenie jest pokrywane ze środków Funduszu, w przeliczeniu na pełne etaty)

*) wraz z omówieniem

Sporządził:

Zatwierdził:

CZĘŚĆ C INFORMACJE O PLANOWANYCH KOSZTACH NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU*)

Paragraf klasyfikacji budżetowejWyszczególnienieprzewidywane wykonanie w roku ....projekt planu na rok ...projekt planu na rok ....projekt planu na rok ...projekt planu na rok ...
123456

*) wraz z omówieniem

Sporządził:

Zatwierdził:

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Województwo

........................

Paragraf klasyfikacji budżetowejWyszczególnieniePrzewidywane wykonanie w ... rokuProjekt planu na ... rokProjekt planu na ... rokProjekt planu na ... rokProjekt planu na ... rok
123456
092odsetki bankowe (bieżące)
092pozostałe odsetki
xpozostałe przychody z innych tytułów
RAZEM
097z windykacji wypłaconych świadczeń

*) wraz z omówieniem

Sporządził:

Zatwierdził:

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Województwo

........................

miesiąc ............................ rok ...............................

CZĘŚĆ A INFORMACJE O LICZBIE, RODZAJU I KWOTACH WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ ZOBOWIĄZANIACH ZASPOKAJANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU, Z TYTUŁU ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ZOBOWIĄZAŃ ALIMENTACYJNYCH - OD WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z WNIOSKÓW INDYWIDUALNYCH, O LICZBIE OSÓB, KTÓRYM WYPŁACONO ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU, ORAZ O SPŁATACH LUB ZWROTACH WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ, ORAZ EFEKTACH DOCHODZENIA ZWROTU NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I KWOTACH UMORZEŃ ŚRODKÓW FUNDUSZU WYPŁACONYCH Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ

Lp.WyszczególnienieLiczba wypłaconych

świadczeń

Kwota w zł
w miesiącuod początku roku
1234
1Wydatki na wypłaty świadczeń i liczba uprawnionych ogółem suma wierszy od 3+4+5+6+13+14+15+16+17+18-2
2Stan zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowiązań alimentacyjnych - od wypłaconych świadczeń z wniosków indywidualnych
3Spłata zobowiązań z ubiegłego miesiąca
4Wypłaty na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825)
5Wypłaty na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842)
6Wypłaty na podstawie innych przepisów prawa**)
7NALEŻNOŚCI

GŁÓWNE

wynagrodzenia za pracę (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy*)
8za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy*)
9składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujące od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu (art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy*)
10dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i art. 231 Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. g ustawy*)
11za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy*)
12za czas urlopu wypoczynkowego (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy*)
13Razem wynagrodzenia suma wierszy 7+8+9+10+11+12
14Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, przysługujący za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy*)
15Odszkodowanie, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy*)
16Odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy*)
17Wypłaty na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 674)
18Wypłaty z tytułu międzynarodowego postępowania upadłościowego (transfery na rzecz ludności - bezzwrotne)
19Liczba osób objętych wypłatą świadczeń na podstawie ustawy*)
20Liczba osób objętych wypłatą świadczeń na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
21Liczba osób objętych wypłatą świadczeń na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
22Liczba osób objętych wypłatą świadczeń na podstawie innych przepisów prawa **)
23Spłaty i dochodzenie zwrotu należności (wpływy)X
24Wydatki z tytułu postępowań w sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu oraz kosztów i opłat sądowychX
25Kwota dokonanych umorzeń z tytułu wypłaconych świadczeń, z tego:X
26- na podstawie decyzji Dysponenta Funduszu o umorzeniuX
27- na podstawie decyzji marszałka województwa o zaliczeniu w koszty umorzonych przez sąd upadłościowy zobowiązań upadłego w części dotyczącej wierzytelności FunduszuX
28- dokonanych na podstawie upoważnienia Dysponenta FunduszuX

*) ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.)

**) należy podać podstawę prawną wypłaconych świadczeń oraz liczbę osób objętych tymi świadczeniami

Sporządził:

Zatwierdził:

CZĘŚĆ B. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB I KWOCIE WYPŁACONYCH IM ZALICZEK NA POCZET ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH Z FUNDUSZU

miesiąc ..............................rok .....................................

WyszczególnienieLiczba osób, którym wypłacono zaliczkiKwota wypłaconych zaliczek (w zł)
w miesiącuod początku rokuw miesiącuod początku rokuw tym: zaliczki nierozliczone (od początku roku)
123456
w trybie art. 12a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
w trybie art. 15a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy*)

*) w kolumnie 6 należy wykazywać zaliczki wypłacone pracownikom pracodawcy, u którego nie nastąpiła jeszcze niewypłacalność w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i nie zostały one w związku z tym uzupełnione do pełnej należnej w rozumieniu powyższej ustawy kwoty, tj. do wysokości przeciętnego wynagrodzenia (nadal pozostają zaewidencjonowane jako zaliczki, niezależnie od daty ich wypłacenia)

Sporządził:

Zatwierdził:

CZĘŚĆ C. INFORMACJA O LICZBIE PRACODAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU

miesiąc............................. rok.............................

Okres sprawozdawczyLiczba pracodawców korzystających ze świadczeń Funduszu według wielkości zatrudnienia (od początku roku)
(do 20 osób zatrudnionych)(od 21 do 100 osób zatrudnionych)(powyżej 100 osób zatrudnionych)
1234
I półrocze
II półrocze
za rok

Sporządził:

Zatwierdził:

CZĘŚĆ D. INFORMACJA O KOSZTACH BIEŻĄCYCH NA OBSŁUGĘ FUNDUSZU*)

miesiąc................................ rok..............................

Paragraf klasyfikacji budżetowejWyszczególnienieKwota w zł
W miesiącuOd początku roku
WYNAGRODZENIA
POCHODNE
KOSZTY RZECZOWE
RAZEM KOSZTY OBSŁUGI

*) wraz z omówieniem

Sporządził:

Zatwierdził:

CZĘŚĆ E. INFORMACJA O WYDATKACH I ZAKUPACH INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU*)

miesiąc................................ rok.............................

Paragraf klasyfikacji budżetowejWyszczególnienieKwota w zł
W miesiącuOd początku roku

*) wraz z omówieniem

Sporządził:

Zatwierdził:

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Województwo

........................

miesiąc ...................... rok ................................

Lp.WyszczególnienieKwota w zł
w miesiącuod początku roku
1Stan środków pieniężnych na początek miesiąca
2PRZYCHODY
3odsetki na rachunkach bankowych
4pozostałe odsetki, z tego:
5- odsetki od przeterminowanych wierzytelności z tytułu spłaty przez pracodawców i windykacji należności
6- pozostałe odsetki
7przychody z tytułu windykacji
8pozostałe przychody z innych tytułów
9WYDATKI
10Wydatki na świadczenia ogółem, wypłacone na podstawie obowiązujących przepisów
11Wydatki bieżące własne
12Wydatki inwestycyjne
13wydatki inwestycyjne
14zakupy inwestycyjne
15Stan środków pieniężnych na koniec miesiąca i roku
16STAN NALEŻNOŚCI OGÓŁEM NA KONIEC MIESIĄCA (za grudzień - po aktualizacji na dzień bilansowy)
z tego:
17rozrachunki z tytułu wypłaconych świadczeń
18należności główne z tytułu wypłaconych świadczeń
19odsetki od przeterminowanych wierzytelności
20koszty zastępstwa procesowego
21pozostałe należności z tytułu wypłaconych świadczeń
22ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OGÓŁEM NA DZIEŃ BILANSOWYX
23STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC MIESIĄCA
24z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zobowiązań alimentacyjnych - od wypłaconych świadczeń z wniosków indywidualnych
25pozostałe zobowiązania

Sporządził:

Zatwierdził:

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Województwo

........................

A. ŚRODKI NA WYDATKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH USTAWOWE ZADANIA FUNDUSZU ORAZ WYDATKI NA OBSŁUGĘ FUNDUSZU (WSKAZANY PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA RACHUNEK BANKOWY UMW** LUB WUP***)

Nr rachunku bankowego: ______________________________________________________

miesiąc:............................... rok:...........................

Lp.Paragraf klasyfikacji budżetowejWyszczególnienieKwota w zł
WYNAGRODZENIA
POCHODNE
WYDATKI RZECZOWE
RAZEM

B. ŚRODKI NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE FUNDUSZU (WYODRĘBNIONY RACHUNEK FUNDUSZU WUP***)

Lp.Paragraf klasyfikacji budżetowejWyszczególnienieKwota w zł
INWESTYCJE

*) wraz z omówieniem

**) UMW - urząd marszałkowski województwa

***) WUP - wojewódzki urząd pracy

Sporządził:

Zatwierdził:

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Województwo

........................

Lp.WyszczególnienieLiczbaKwota w zł
Wykazów/

wniosków/

umów

Osób
1Wykaz z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.)
2Wniosek indywidualny
3Wykaz lub umowa na podstawie innych przepisów, z których wynika obowiązek wypłaty świadczeń z Funduszu
4Koszty z tytułu postępowań w sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu oraz kosztów i opłat sądowychXX
5RAZEMX

Sporządził:

Zatwierdził:

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).