[Delegacja do określenia zakresu oraz terminu przekazywania informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu] - Art. 27a. -... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 27a. - [Delegacja do określenia zakresu oraz terminu przekazywania informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  27a.  [Delegacja do określenia zakresu oraz terminu przekazywania informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu]

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu, oraz terminy ich przekazywania, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej gospodarki środkami Funduszu.