[Upadłość i likwidacja – skrócony okres wypowiedzenia] - Art. 36(1). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 36(1). - [Upadłość i likwidacja – skrócony okres wypowiedzenia] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  361 [Upadłość i likwidacja – skrócony okres wypowiedzenia]
§  1. 
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
§  2. 
Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.