Zmiana rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. - Dz.U.2021.71 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.71

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Na podstawie art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach " "numerem ORCID" " dodaje się wyrazy ", a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej - jeżeli został nadany",
b)
w ust. 4:
w pkt 6 w lit. b w tiret czwartym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Centrum Łukasiewicz lub instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz" - do grupy pracowników pionu badawczego;",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) czy stanowisko pracy w instytucie Sieci Łukasiewicz albo Centrum Łukasiewicz jest finansowane z subwencji, o której mowa odpowiednio w art. 365 pkt 2a albo 13a ustawy;",

c)
w ust. 7 uchyla się pkt 3,
d)
w ust. 10:
w pkt 1:
––
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) nazwę podmiotu lub podmiotów, które uzyskały patent,",

––
w lit. g po wyrazach "Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje się wyrazy "lub we właściwym urzędzie za granicą",
––
po lit. g dodaje się lit. ga-gc w brzmieniu:

"ga) datę i nazwę państwa uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,

gb) streszczenie opisu wynalazku,

gc) datę złożenia tłumaczenia na język polski patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony,",

w pkt 2:
––
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) nazwę podmiotu lub podmiotów, które uzyskały prawo ochronne,",

––
w lit. g po wyrazach "Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje się wyrazy "lub we właściwym urzędzie za granicą",
––
po lit. g dodaje się lit. ga i gb w brzmieniu:

"ga) datę i nazwę państwa uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,

gb) streszczenie opisu wzoru użytkowego,",

w pkt 3 w lit. a po wyrazie "gatunku" dodaje się wyrazy ", w tym nazwę botaniczną",
w pkt 5 po lit. k dodaje się lit. ka w brzmieniu:

"ka) czy monografia naukowa powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki, programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu,",

w pkt 7:
––
lit. f-h otrzymują brzmienie:

"f) rok i nazwę państwa realizacji osiągnięcia artystycznego,

g) charakterystykę osiągnięcia artystycznego (maksymalnie 600 znaków ze spacjami),

h) rok i nazwę państwa pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego,",

––
w lit. j w tiret czwartym po wyrazie "wyróżnienia" dodaje się wyrazy "(maksymalnie 500 znaków ze spacjami)",
––
uchyla się lit. m;
2)
w § 3:
a)
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "dyrektora NAWA" zastępuje się wyrazami "dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej "NAWA",",
b)
w ust. 2:
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) czy realizuje kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela;",

uchyla się pkt 8;
3)
w § 4 w ust. 1 po wyrazie "ORCID" dodaje się wyrazy ", a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej - jeżeli został nadany";
4)
w § 5:
a)
w ust. 1:
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) numer z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "rejestrem instytutów PAN", albo ewidencji uczelni niepublicznych;",

w pkt 7 po wyrazach "instytut międzynarodowy" dodaje się wyrazy ", Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz",
w pkt 11 po wyrazach "utworzenia podmiotu" dodaje się wyrazy ", a w przypadku uczelni niepublicznej - datę wpisania do ewidencji uczelni niepublicznych",
w pkt 13 po wyrazach "likwidacji podmiotu" dodaje się wyrazy ", a w przypadku uczelni niepublicznej - datę wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych",
w pkt 14:
––
w lit. b tiret szóste otrzymuje brzmienie:

" numery z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytutów PAN albo ewidencji uczelni niepublicznych, pod którymi podmioty połączone były wpisane,",

––
w lit. c tiret szóste otrzymuje brzmienie:

" numer z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytutów PAN albo ewidencji uczelni niepublicznych, pod którym podmiot włączony był wpisany.",

b)
w ust. 2:
w pkt 5 wyraz "ministra" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem",",
w pkt 18 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "opłaty" dodaje się wyrazy "w bieżącym roku akademickim",
c)
w ust. 3:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki zawierające informacje na temat związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, w języku polskim i angielskim, w liczbie wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem:

a) tytułu opisu wpływu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

b) streszczenia opisu wpływu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

c) wskazania roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja jakości działalności naukowej, której dotyczy opis wpływu,

d) dyscypliny, której dotyczy opis wpływu,

e) informacji, czy opis wpływu został zgłoszony jako:

– wymagany w związku z liczbą osób ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

– dodatkowy, w związku z prowadzeniem działalności naukowej w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych, związany z wybitnymi monografiami naukowymi, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

– dodatkowy, w związku z prowadzeniem działalności naukowej w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, związany z projektami architektonicznymi, urbanistycznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

– dodatkowy, w związku z utworzeniem innego podmiotu w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej "komercjalizacją", związany z działalnością utworzonego podmiotu, wraz z podaniem nazwy tego podmiotu, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

f) informacji o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu, w tym:

– charakterystyki głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

– charakterystyki roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

– opisu bibliograficznego i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 4-6, będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej albo przed tym okresem, ale zakończonych nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją jakości działalności naukowej, jeżeli dowody tej działalności powstały w okresie objętym ewaluacją, ze wskazaniem głównych autorów tych osiągnięć, którzy są lub byli zatrudnieni w podmiocie albo odbywali kształcenie w podmiocie (maksymalnie 500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opisu nie więcej niż 5 osiągnięć artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 7 (maksymalnie 600 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięcia naukowego lub opis osiągnięcia artystycznego mogą uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on jest dostępne dane osiągnięcie,

g) charakterystyki wpływu działalności naukowej, w tym której wyniki są przedmiotem komercjalizacji, ze wskazaniem związku między działalnością naukową a tym wpływem oraz grupy społecznej będącej beneficjentem tego wpływu i obszaru, na który działalność naukowa ma największy wpływ (maksymalnie 5000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

h) szczegółowej charakterystyki nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej (maksymalnie 500 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej), a w przypadku opisu, o którym mowa w lit. e tiret czwarte, nie więcej niż 5 dowodów wpływu będących wynikiem działalności naukowej innego podmiotu utworzonego przez podmiot w celu komercjalizacji (charakterystyka może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on jest dostępny dany dowód wpływu),

i) informacji, czy wpływ powstał w wyniku interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych, oraz charakterystyki znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla powstania tego wpływu (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej);",

uchyla się pkt 7,
w pkt 8:
––
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki:",

––
po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) streszczenie opisu projektu,",

––
po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) czy projekt jest finansowany albo współfinasowany w trybie konkursowym,",

––
po lit. f dodaje się lit. fa i fb w brzmieniu:

"fa) czy projekt jest finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy,

fb) czy projekt jest finansowany:

– przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NAWA, Centrum Łukasiewicz, instytucję finansującą zagraniczną, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, ze środków Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych,

– w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, programu finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu, lub w ramach programu operacyjnego,",

––
lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) adresy instytucji finansujących, a w przypadku instytucji zagranicznej - jeżeli jest znany,",

––
po lit. i dodaje się lit. ia w brzmieniu:

"ia) nazwę działania lub priorytetu, w ramach którego projekt jest finansowany,",

––
w lit. j po wyrazach "realizację projektu" dodaje się wyrazy ", w tym przez instytucje zagraniczne",
––
w lit. r kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s w brzmieniu:

"s) słowa kluczowe.",

d)
w ust. 6 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) od instytutów PAN, instytutów badawczych, Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz,";

5)
w § 7:
a)
w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) Centrum Łukasiewicz;

5b) instytutu Sieci Łukasiewicz;",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1-5 i 5b - w terminie 7 dni od dnia utworzenia podmiotu, a w przypadku uczelni niepublicznej - od dnia wpisania do ewidencji uczelni niepublicznych;

2) pkt 7 - nie wcześniej niż po upływie roku od dnia utworzenia podmiotu.

3. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 5b, zawiera:

1) nazwę;

2) dane adresowe (ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, jednostkę podziału terytorialnego, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. e);

3) datę utworzenia;

4) numer identyfikacyjny REGON, NIP albo numer z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany;

5) imiona i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zawiera:

1) nazwę;

2) dane adresowe (ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, jednostkę podziału terytorialnego, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. e);

3) datę utworzenia;

4) numer identyfikacyjny REGON, NIP albo numer z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany;

5) imiona i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta;

6) charakterystykę działalności naukowej podmiotu, w tym:

a) dyscypliny, w ramach których podmiot prowadzi działalność naukową,

b) opis prowadzonej działalności naukowej,

c) informacje potwierdzające prowadzenie przez podmiot głównie działalności naukowej w sposób samodzielny i ciągły;

7) liczbę osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, do których obowiązków należy prowadzenie działalności naukowej;

8) wykaz artykułów naukowych lub monografii naukowych autorstwa osób zatrudnionych w podmiocie opublikowanych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

9) wykaz patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe lub wyłącznych praw hodowców do odmian roślin uzyskanych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, których autorami, twórcami lub hodowcami są osoby zatrudnione w podmiocie;

10) informacje o posiadanej aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej o wartości przekraczającej jednostkowo 500 000 zł;

11) informacje o projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki (tytuł projektu, okres realizacji, źródła finansowania, czy projekt jest realizowany samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami oraz nazwy podmiotów biorących udział w realizacji projektu albo tworzących konsorcjum) realizowanych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

12) informacje o przychodach ogółem uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, ze wskazaniem udziału przychodów z komercjalizacji.";

6)
w § 8 wyrazy "pkt 1-5 i 7" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5, 5b i 7";
7)
w § 9:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wprowadza dane do wykazu pracowników w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia nauczyciela akademickiego, innej osoby prowadzącej zajęcia, osoby prowadzącej działalność naukową lub biorącej udział w jej prowadzeniu, zwanych dalej łącznie "pracownikami";

2) aktualizuje dane w wykazie pracowników w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie;

3) oznacza dane w wykazie pracowników jako archiwalne w terminie 30 dni od dnia ustania zatrudnienia pracownika.

2. Do wykazu pracowników dane, o których mowa w:

1) art. 343 ust. 1 pkt 10 ustawy, wprowadza rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 343 ust. 1 pkt 11, 12 i 16 ustawy, wprowadza rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika.",

b)
w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy ", oraz do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora - dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy";
8)
w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wprowadza do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane:

a) w terminie 30 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym,

b) o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany; przepis § 9 ust. 3 zdanie drugie stosuje się;";

9)
w § 12:

w terminie 30 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym,

o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany; przepis § 9 ust. 3 zdanie drugie stosuje się;";

a)
w ust. 1:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wprowadza dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 11 ustawy, do wykazu instytucji w terminie 21 dni od dnia utworzenia szkoły doktorskiej;",

w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) pkt 13-17 ustawy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 16 ustawy w zakresie informacji o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz art. 346 ust. 1 pkt 17 ustawy, dotyczących roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej, które aktualizuje w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana;",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz aktualizuje w wykazie instytucji dane, o których mowa w art. 346 ust. 1:

1) pkt 1-3 i 5 ustawy, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany;

2) pkt 13-17 ustawy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia.";

10)
w § 16 w ust. 1:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "dyrektor instytutu międzynarodowego" dodaje się wyrazy ", prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz",
b)
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) w terminie do dnia 30 czerwca danego roku:

a) plany rzeczowo-finansowe uczelni publicznych,

b) roczny plan finansowy Centrum Łukasiewicz,

c) roczne plany finansowe instytutów Sieci Łukasiewicz;

2) w terminie do dnia:

a) 30 czerwca roku następującego po roku, za który są składane:

– sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych,

– roczne sprawozdania finansowe uczelni publicznych zbadane przez firmę audytorską,

– roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską,

b) 30 września roku następującego po roku, za który są składane roczne sprawozdania finansowe instytutów Sieci Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską, o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych;

3) sprawozdania z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365:

a) pkt 1 i 2 ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który są składane,

b) pkt 3, 6 i 8 ustawy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który są składane,

c) składane w trybie art. 427 ust. 1 ustawy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania ministra do jego złożenia;",

c)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, 2b i 4 lit. c i d ustawy, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny;",

d)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5 ustawy, w terminie:

a) do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,

b) 90 dni od daty zakończenia realizacji zadania, na które przyznano środki finansowe, jako raport końcowy;";

11)
w § 17 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 5 pkt 1 i 4, art. 344 ust. 3 pkt 1 i 3-5, art. 345 ust. 3 pkt 1 i 3-5, art. 346 ust. 7 pkt 1 i 1a, art. 347 ust. 5, art. 349 ust. 3 i art. 350 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy, składa do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w tym systemie.".

1. 
Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektor instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz wprowadzą dane do odpowiednich baz danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.
2. 
Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzą dane, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 1 lit. g-gc, pkt 2 lit. g-gb, pkt 3 lit. a, pkt 5 lit. ka i pkt 7 lit. f i h oraz w § 5 ust. 3 pkt 6 i 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do odpowiednich baz danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
3. 
Rektor uczelni niepublicznej wprowadzi dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, 11 i 14 lit. b tiret szóste oraz lit. c tiret szóste rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.
Do wniosków o założenie konta w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).