[Delegacja ustawowa] - Art. 353. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 353. - [Delegacja ustawowa] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 27 maja 2022 r.
Art.  353.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-21, art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8-10, art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 13-16 i 18, art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i 11-17 oraz w art. 349 ust. 1 pkt 2-5 zamieszczanych w bazach danych,
2)
tryb i terminy wprowadzania danych do baz danych oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych,
3)
sposób wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium oraz specyfikację formatu tych prac,
4)
tryb i sposób udostępniania danych

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompletności i aktualności zgromadzonych w bazach danych służących właściwej realizacji polityki naukowej państwa i zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.