§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2367

Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) wprowadza się następujące zmiany:
1)
do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 156 z 21.06.1990, str. 14, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 109 z 24.04.2019, str. 29 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241).";

2)
w § 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) stanowisku pracy - należy przez to rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

a) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,

b) krzesłem i stołem,

c) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem, ",

b)
uchyla się pkt 3;
3)
w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, ";

4)
w § 4 wyrazy "z monitorami ekranowymi" zastępuje się wyrazami "wyposażone w monitory ekranowe";
5)
w § 6 uchyla się pkt 2;
6)
w § 8 w:
a)
ust. 1 skreśla się wyrazy "zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi",
b)
ust. 2 po wyrazach "zapewnić pracownikom okulary" dodaje się wyrazy "lub szkła kontaktowe";
7)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.