§ 8. - [Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej, okularów, szkieł kontaktowych] - Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.148.973

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
§  8.  [Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej, okularów, szkieł kontaktowych]
1.  7
 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.  8
 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
7 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U.2023.2367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2023 r.
8 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U.2023.2367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2023 r.